fbpx
Vælg en side

De 5 døds­syn­der, der giver dår­li­ge tek­ster på nettet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsa­gen til de dår­li­ge tek­ster, og hvor­dan und­går du selv at få skabt den slags dår­ligt ind­hold? Vi gen­nem­går de 5 stør­ste døds­syn­der ved dår­li­ge tek­ster lige her.

Hør “5 døds­syn­der som giver dår­li­ge tek­ster på nettet”

med YES!

Tekst er som et par bril­ler. Er de fed­te­de, kan du se, at du har dem på. Så når tek­sten giver pro­ble­mer, ned­sæt­ter det både for­stå­el­sen af ind­hol­det og tro­vær­dig­he­den af afsen­de­ren. Det gæl­der ikke bare sta­ve- og kom­ma­fejl. Også tek­stens opbyg­ning og for­mu­le­ring kan give alvor­li­ge problemer.

Vi har ana­ly­se­ret en mas­se tek­ster på net­tet og lister her de mest almin­de­li­ge fejl – ja, vi kal­der dem lige­frem døds­syn­der – som spæn­der ben i man­ge webtekster.

—01: Mang­len­de rød tråd

Den røde tråd er det vig­tig­ste ele­ment i enhver tekst. Det er det ele­ment i tek­sten, der fast­hol­der og fører læse­ren gen­nem alt ind­hol­det på siden. Det fore­går ved, at den ska­ber en over­bin­ding mel­lem sæt­nin­ger­ne i hvert afsnit og mel­lem den afslut­ten­de sæt­ning i det ene afsnit og den før­ste sæt­ning i det næste afsnit.

Det kræ­ver over­blik over det emne, der skal skri­ves om, og at du har en plan for den tekst, som du er ved at skri­ve. Der­ved sik­res det, at der ikke sker for man­ge og for uven­te­de skift i ret­nin­gen på tek­sten undervejs.

Hvil­ke slags ord du skal bru­ge for at ska­be den røde tråd, og hvor­dan du und­går at klip­pe trå­den over, kan du læse mere om i vores arti­kel om den røde tråd.

Når tek­sten giv­er prob­le­mer, ned­sæt­ter det både for­stå­el­sen af ind­hold­et og tro­værdighe­den af afsen­de­ren. Det gæl­der ikke bare sta­ve- og kom­mafe­jl. Også tek­stens opbygn­ing og for­mu­ler­ing kan give alvor­li­ge problemer. 
—02: Træ­den vande

Tek­ster som træ­der van­de, er en pine at læse. Det er tek­ster, der bli­ver ved med at gen­ta­ge sig selv eller gen­bru­ger de sam­me poin­ter og argu­men­ter fle­re gan­ge i løbet af tek­sten. Det vir­ker som rent tids­spil­de og kan nemt ska­be så stor irri­ta­tion hos den besø­gen­de, at han eller hun hur­tigt er for­duf­tet vide­re til en kon­kur­re­ren­de hjemmeside.

Sam­ti­dig for­tæl­ler det læse­ren, at der ikke er ofret man­ge res­sour­cer på udvik­lin­gen af tek­sten, og at den næp­pe er ble­vet kor­rek­tur­læst eller redi­ge­ret af andre end den per­son, som selv har skre­vet teksten.

Det fører meget natur­ligt til, at den besø­gen­de begyn­der at spe­ku­le­re over, hvor­vidt den sam­me kva­li­tet gør sig gæl­den­de for de tje­ne­ster og pro­duk­ter, det fir­ma leve­rer, som står bag hjemmesiden.

—03: Gene­risk tekst

Gene­risk tekst er tekst og ven­din­ger, der i prin­cip­pet kan gæl­de for hvad som helst. Tek­sten inde­hol­der så lidt kon­tekst, at det er umu­ligt at gen­nem­skue, hvil­ket emne der er tale om.

Det ska­ber en slags hvid støj eller tom­gangsnak, der i bed­ste fald bare fyl­der ord på siden og i vær­ste fald gør tek­sten svær eller nær­mest umu­lig at for­stå – hvis der i det hele taget er så meget at forstå.

Net­op for­di man­ge fir­ma­er er ban­ge for at bli­ve for kon­kre­te eller udtryk­ke hold­nin­ger, ender de oftest med at fyl­der deres hjem­mesi­de med den slags tekst.

Det kun­ne f.eks. lyde sådan her:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gen­te, digi­ta­le løsnin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

Det siger reelt set ingen­ting om, hvad fir­ma­et fore­ta­ger sig, eller hvil­ke tje­ne­ster eller pro­duk­ter, de for­sø­ger at sælge.

Net­op for­di tek­sten ikke rig­tig siger noget, ikke giver nogen mening eller præ­sen­te­rer nogen som helst form for stil­ling­ta­gen eller hold­nin­ger til noget som helst, bli­ver der intet, som den besø­gen­de kan huske siden eller afsen­de­ren bag tek­sten for. Så når tek­sten er intet­si­gen­de, bli­ver fir­ma­et det også.

Skal tek­sten have gen­nem­slags­kraft og bli­ve husket, skal den være rele­vant og spe­ci­fik for den besø­gen­de. Så øger det chan­cer­ne for, at både tekst og fir­ma bli­ver husket. Det er dog kun to af de kva­li­tetspa­ra­me­tre, som gode tek­ster og godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold skal opfyl­de. Hvil­ke andre para­me­tre tek­sten skal opfyl­de, kan du læse i vores arti­kel om, hvor­dan du ska­ber godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold.

—04: Mar­ke­ting-flos­k­ler

En næsten lige så stor døds­synd som gene­ri­ske tek­ster er bru­gen af mar­ke­ting­flos­k­ler. Det er den type anpris­nin­ger, som alle bru­ger for at sæl­ge deres pro­duk­ter. F.eks. skar­pe pri­ser, innova­tivt design og udsagn som “vi sæt­ter kun­den i cen­trum” og lignende.

Det er sæt­nin­ger og fra­ser, dine besø­gen­de har læst så tit på andre hjem­mesi­der, at de helt auto­ma­tisk sor­te­rer dem fra eller slet ikke bemær­ker dem – i bed­ste fald.

Du kan nem­lig også risi­ke­re, at folk bli­ver direk­te fra­stødt ved bru­gen af den slags anpris­nin­ger eller måske lige­frem føler sig udfor­dret af dem. “Ja, det kan da godt være, I synes, I har skar­pe pri­ser – men jeg ved, hvor jeg kan få den vare bil­li­ge­re …”, tæn­ker den besø­gen­de måske og går vide­re til kon­kur­ren­tens bed­re tilbud.

Så når folk i bed­ste fald ikke bemær­ker mar­ke­ting­flos­k­ler og i vær­ste fald farer lige over til jeres kon­kur­ren­ter, hvor­for så over­ho­ve­det bru­ge dem på siden? Vi har skre­vet en arti­kel om, hvad du meget hel­le­re skul­le bru­ge krud­tet på i ste­det.

—05: Sæt­te afsen­de­ren før modtageren

Du ken­der dem sik­kert godt. De der hjem­mesi­der, hvor alle tek­ster star­ter med “Hos Peder­sen og Svend­sen sæt­ter vi kun­den i cen­trum…”, “Vores fir­ma…”, “Peter­sen & Knud­sen til­by­der…” eller “Fir­ma­et Lauritzen & Co. har siden 1972…” og så vide­re. Alt­så tek­ster der altid star­ter med at næv­ne fir­ma­et og dets kva­li­te­ter før det, den besø­gen­de er inter­es­se­ret i at læse om.

Det vil­le sva­re til, at du kom ind i en for­ret­ning og eks­pe­di­en­ten ind­led­te sam­ta­len med “Vel­kom­men til . Vi har 20 med­ar­bej­de­re og har siden 1972 sat vores kun­der i cen­trum”. Alle­re­de dér har du sik­kert reg­net ud, at det sid­ste i hvert fald ikke er til­fæl­det. For så vil­le eks­pe­di­en­ten i ste­det have spurgt: “Hvad kan jeg hjæl­pe med?”.

Fejl­en er, at fir­ma­et bag tek­sten har glemt, at det hand­ler om kun­der­ne og ikke fir­ma­et. Så i ste­det skal tek­sten star­te på kun­der­nes bane­halv­del – sådan som eks­pe­di­en­ten jo også gør i en fysisk butik – og så der­ef­ter over­be­vi­se kun­der­ne om, at fir­ma­et har de løs­nin­ger, kun­der­ne har brug for.

Det kræ­ver et grun­digt kend­skab til mål­grup­pen og de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og mål, som de har. På bag­grund af det­te kend­skab kan du ska­be en ræk­ke rele­van­te og inter­es­san­te artik­ler, du kan til­træk­ke og fast­hol­de nye kun­de­em­ner med.

I ste­det for at tage udgangs­punkt i jeres fir­ma, star­ter artik­ler­ne med at beskri­ve det behov, mål­grup­pen har, og hvor­dan de får løst det. Først der­ef­ter – eller i for­bin­del­se med løs­nin­gen – kan du så begyn­de at intro­du­ce­re jeres fir­ma for dem.

Hvor­dan du ska­ber den for­nød­ne ind­sigt og fin­der emner­ne på de artik­ler, du skal bru­ge til at til­træk­ke og fast­hol­de nye poten­ti­el­le kun­der med, har vi udgi­vet en gra­tis e‑bog om med alle de værk­tø­jer, du har brug for. Få den gra­tis e‑bog lige her.

Vil du sik­re dig mod, ikke at begå nog­le af de 5 døds­syn­der i dine web­tek­ster, så klik på Kon­takt os-knap­pen her: