fbpx
Vælg en side

Hvor­dan en sam­men­fat­ten­de sæt­ning kan give dig en stær­ke­re tekst

Ved at sam­men­fat­te det aller vig­tig­ste bud­skab i din tekst i en enkelt sæt­ning, kan du fast­hol­de dit fokus, både når skri­ver og redi­ge­rer din tekst. Læs med her, og lær seks for­skel­li­ge måder at skri­ve sam­men­fat­ten­de sæt­nin­ger på, du kan bru­ge til at stram­me tek­sten op, og gøre det nem­me­re for din læser at fan­ge dit bud­skab, og hvad det bety­der for dem.

Når en besø­gen­de lan­der på en side på din hjem­mesi­de, er det vig­tigt, at de hur­tigt og nemt kan fan­ge det vig­tig­ste bud­skab. Samt kan fin­de ud af, hvad de kan bru­ge bud­ska­bet til i deres hver­dag. Der­ved kan de nemt og hur­tigt afgø­re, om den pågæl­den­de side er rele­vant for dem.

Kan læse­ren omvendt ikke få klar­hed over det­te ret hur­tigt, er der stor risi­ko for, at de går til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne og prø­ver lyk­ken på en af dine kon­kur­ren­ters hjemmesider.

Det bety­der ikke bare en mistet poten­ti­el kun­de. Det kan også give dår­li­ge­re pla­ce­rin­ger i Goog­le for de søge­ord, siden skal ran­ke for. Spe­ci­elt hvis der er man­ge besø­gen­de, som opgi­ver og der­for hur­tigt ven­der retur til søge­re­sul­ta­ter­ne for deres sene­ste søgning.

Det vil Google’s Rank­Brain opfat­te som et tegn på, at siden ikke bør ran­ke så højt, som den gør for de pågæl­den­de søge­ord – og alt­så sen­de din side læn­ge­re ned i søgeresultaterne.

Bliv helt klar på sidens ”hvor­for”!

Der­for skal du sik­re dig, at dit bud­skab frem­står helt klar gen­nem hele tek­sten. Det kan du gøre ved at star­te med at sam­men­fat­te tek­stens vig­tig­ste bud­skab i en enkelt sæt­ning, inden du begyn­der at skri­ve den.

Der­ved kan du bed­re hol­de fokus på, hvor­for du skri­ver tek­sten, og hvad den skal inde­hol­de. Både når du skri­ver og redi­ge­rer tek­sten. Sam­ti­dig bli­ver tek­sten mere mål­ret­tet og nem­me­re at for­stå. Det får den til at vir­ke meget stær­ke­re på læseren.

Brug også den sam­men­fat­ten­de sæt­ning – eller en omfor­mu­le­ret ver­sion her­af – i tek­stens under­ru­brik eller man­chet eller først i det ind­le­den­de afsnit. Der­ved giver du den besø­gen­de den ønske­de klar­hed, der gør, at de bli­ver læn­ge­re tid på siden og måske end­da læser tek­sten helt til ende.

Brug din sam­men­fat­ten­de sæt­ning til at afgræn­se din tekst

Din sam­men­fat­ten­de sæt­ning kan også bru­ges til at afgræn­se din tekst. Der­ved kom­mer den ikke til at vir­ke for stor eller for ufo­ku­se­ret for den besøgende.

F.eks. vil ”Hvor­dan udvik­ler du en effek­tiv con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi for din virk­som­hed” næp­pe kun­ne rum­mes i et blo­gind­læg på 500 ord. Det kræ­ver nok nær­me­re en tekst på 5.000–10.000 ord. Sådan en mop­ped­reng kan nemt bli­ve alt for uover­sku­e­lig at fin­de hoved og hale i, hvis du ikke har en stram plan for opbyg­nin­gen af teksten.

Så måske er det bed­re at dele emnet op i fle­re min­dre artik­ler eller blo­gind­læg med hver sit emne og sin egen sam­men­fat­ten­de sæt­ning. Samt skri­ve en intro­du­ce­ren­de arti­kel, der ska­ber over­blik over pro­ces­sen og lin­ker ud til de uddy­ben­de, under­lig­gen­de artikler.

F.eks. en arti­kel om ”Hvad du skal over­ve­je, før du beslut­ter dig for at køre en con­tent mar­ke­ting-kampag­ne”, en anden om ”Hvor­dan du defi­ne­rer mål­grup­pen for en con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, så…”, en tred­je om ”Hvor­dan du imple­men­te­rer en con­tent mar­ke­ting-kampag­ne på din hjem­mesi­de og ska­ber tra­fik til den, så…” og så videre.

Seks ska­be­lo­ner til en sam­men­fat­ten­de sæt­ning for din tekst

I prak­sis kan du bru­ge en hvil­ken som helst klart, enkelt og vel­for­mu­le­ret sæt­ning som sam­men­fat­ten­de sæt­ning for din tekst. Alt efter hvad det er for en slags tekst, du skal skri­ve, fin­des der nog­le gode, velaf­prø­ve­de ska­be­lo­ner, du kan gøre brug af. De er udvik­let af erfar­ne copy­wri­te­re, for­fat­te­re og manuskriptforfattere.

Jeg har fun­det fem af de mest uni­ver­sel­le, som jeg gen­nem­går her­un­der – og så den, du altid kan fal­de til­ba­ge på, hvis de andre ikke duer.

Kan du spot­te ska­be­lo­nen til den sam­men­fat­ten­de sæt­ning, som den­ne arti­kel er skre­vet efter?

Læs med og få svaret!

Når du skal skri­ve en tekst, der skal over­be­vi­se folk om noget

Skal du skri­ve en tekst, der skal over­be­vi­se folk om et eller andet, kan du med for­del bru­ge den­ne for­mel: 

Påstand + grund(e)

F.eks. ”Du skal søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re dit ind­hold, så du får bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Når du skal skri­ve en prak­tisk vejledning

Skal du skri­ve en prak­tisk vej­led­ning om et eller andet, er det vig­tigt, at den besø­gen­de hur­tigt kan spot­te, hvil­ket pro­blem vej­led­nin­gen vil løse for dem, samt hvad de får ud af at føl­ge den. Det kan f.eks. gøres med den­ne formel:

Problem/udfordring/emne
+ (omfan­get af ) vej­led­nin­gen
+ vig­tig­ste fordel(e) ved vej­led­nin­gen for læseren

F.eks. ”Få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne med den­ne 10 trins gui­de til at søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re dit ind­hold, uden du behø­ver ken­de noget som helst til SEO.

Når du skal skri­ve en salgstekst

Skal du skri­ve en salgstekst eller en sæl­gen­de lan­dings­si­de, kan du med for­del bru­ge den kend­te copy­wri­ter Ray Edwards evig­grøn­ne ska­be­lon til en sam­men­fat­ten­de enkelt­sæt­ning for salgsteksten:

Enhver {mål­grup­pe} kan {det pro­blem de vil løse} ved at bru­ge {dit pro­dukt}, for­di {vig­tig­ste for­del ved pro­duk­tet for målgruppen}.

Det kun­ne f.eks. bli­ve til ”Enhver hjem­mesi­de­e­jer kan få fle­re besø­gen­de og fle­re kun­der fra hjem­mesi­den, for­di con­tent mar­ke­ting-kampag­ner mål­ret­tet til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der”.

 Når du skal opbyg­ge en fæn­gen­de storytelling

Skal du bru­ge storytel­ling i din tekst, er det vig­tigt, at du får skabt både en karak­ter (hvem) og en histo­rie, som mål­grup­pen kan for­hol­de sig til. Sam­ti­dig skal du have styr på histo­ri­ens hvad, hvor, hvor­for og hvor­dan, for at din histo­rie bli­ver klar, tyde­lig og fæn­gen­de for læse­ren. Det kan du gøre med den kend­te storyteller-formel:

HVEM er histo­ri­ens hoved­per­son + HVOR fore­går histo­ri­en + HVAD er pro­ble­met + HVOR­FOR bety­der det noget + HVOR­DAN hoved­per­so­nen løser problemet

Den til­hø­ren­de sæt­ning behø­ver ikke nød­ven­dig­vis oprem­se de for­skel­li­ge HV’er i sam­me ræk­ke­føl­ge, blot de alle sam­men er med.

F.eks. kun­ne sæt­nin­gen være: ”Sing­le-mode­ren Chri­sti­na, som bor ale­ne sam­men med sine tre børn, får mere tid til unger­ne, uden at skul­le gå ned i tid på job­bet, ved at bestil­le sun­de, vels­ma­gen­de mål­tids­kas­ser fra fir­ma X.

Præ­cis den histo­rie har vi en gang udvik­let en explai­ner-video om sam­men med Animation.mu til et fir­ma, som sæl­ger net­op måltidskasser.

Når du skal skri­ve en mere per­son­lig tekst

Skal du skri­ve et mere per­son­ligt blo­gind­læg, et essay eller et nar­ra­tiv, kan du fin­de inspira­tion i den­ne ska­be­lon, der er let­te­re omskre­vet fra bio­gra­fi-for­fat­te­ren Marion Roa­chs synopsis-skabelon:

Et/en {medi­e­p­lat­for­men du udgi­ver på}, der hand­ler om/forklarer {emnet}, illu­stre­ret gen­nem {den histo­rie du vil fortælle}

Emnet vil typisk være den poin­te, som histo­ri­en skal formidle.

Et eksem­pel kun­ne være: ”Et blo­gind­læg på Lin­ke­dIn, der for­kla­rer, at hvis du vil huskes af de besø­gen­de, er du nødt til at accep­te­re, at dit fir­ma og dets pro­duk­ter ikke kan til­freds­stil­le alle, for­talt gen­nem histo­ri­en om en fik­tiv tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner, der var ban­ge for at skri­ve noget alt for kon­kret på hjem­mesi­den af frygt for at skræm­me poten­ti­el­le kun­der væk.”

Oven­stå­en­de er et nar­ra­tiv, der var den oprin­de­li­ge idé til et blo­gind­læg, som jeg engang udgav på Lin­ke­dIn. Det var skre­vet meget mere per­son­ligt end den ver­sion, der lig­ger der nu. Men for­di en af mine tid­li­ge­re for­ret­nings­part­ne­re­re hen­vend­te sig og rent fak­tisk men­te, at det da måt­te være ham, jeg hav­de haft i tan­ker­ne, valg­te jeg at skri­ve det om til den lidt mere blod­fat­ti­ge ver­sion, du kan læse nu. Kan du se, hvor meget mere nær­væ­ren­de tek­sten vil­le være ble­vet, hvis jeg hav­de bibe­holdt det oprin­de­li­ge narrativ?

Den sjet­te ska­be­lon lær­te du alle­re­de i folkeskolen

Du behø­ver dog langt fra at begræn­se dig af en af de fem ska­be­lo­ner, jeg har gen­nem­gå­et her­over. For det er ikke altid, de giver mening til net­op den tekst, du skal til at skrive.

I ste­det kan du bare bru­ge den gode gam­le ind­led­nings­for­mel, som du sik­kert lær­te, da du skrev stil i sko­len. Du ved den, der star­ter med ”I den­ne stil vil jeg…” og så en sam­men­fat­ning af den vig­tig­ste poin­te ved din stil, og hvad det giver læseren.

Nu skri­ver hver­ken du eller jeg jo sti­le læn­ge­re, så i ste­det kun­ne du f.eks. for­mu­le­re ska­be­lo­nen således:

I den­ne artikel/blogindlæg/post vil jeg give dig <den vig­tig­ste poin­te>, der/som <hvil­ken for­del det giver>.

Det kun­ne f.eks. være: ”I den­ne arti­kel vil jeg give dig seks for­skel­li­ge måder at skri­ve sam­men­fat­ten­de enkelt­sæt­nin­ger på, som du kan bru­ge til at stram­me tek­sten op, og gøre det nem­me­re for din læser at fan­ge dit bud­skab, og hvad de kan bru­ge det til.”

Og der var den så! Den ska­be­lon jeg hav­de brugt til at skri­ve en opsum­me­ren­de enkelt­sæt­ning, der rum­mer essen­sen af den arti­kel, du nu har læst til ende. Den ind­går som en del af underrubrikken/manchetten i en let­te­re omskre­vet version.

Hvil­ken ska­be­lon pas­ser bedst til den næste tekst, du skal skrive?

Skal vi hjæl­pe dig med at ska­be stær­ke­re ind­hold til jeres hjem­mesi­de eller webshop?

Så kon­takt os i dag ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, rin­ge på 29 72 55 73 eller sen­de en mail til info@yes-marketing.dk. Så kan vi sam­men læg­ge en plan for det ind­hold, du skal bru­ge til hjem­mesi­de, webs­hop, con­tent mar­ke­ting- og email-marketing-kampagner.