fbpx
Vælg en side

Hvor­for “hvor­for” er det vig­tig­ste spørgs­mål, når du vil ska­be ind­hold, der sælger!

”Hvor­for” er det aller­før­ste spørgs­mål, du skal stil­le dig selv, før du giver dig i kast med at udvik­le nyt ind­hold til din hjem­mesi­de. For det bed­ste og mest over­be­vi­sen­de ind­hold er det, der har et klart for­mål med at være udgi­vet. Men hvor­dan får du defi­ne­ret dit ”hvor­for”, og er der i vir­ke­lig­he­den ikke to hvorfor’er for hvert ene­ste styk­ke ind­hold, du læg­ger på din hjemmeside?

Når en sku­e­spil­ler skal spil­le en rol­le, star­ter de ikke med at øve sig i deres replik­ker. De går ind i den karak­ter, de skal spil­le, og for­sø­ger at sæt­te sig ind i, hvor­for karak­te­ren siger og gør det, som styk­kets for­fat­ter har skre­vet. Hvad er det ved­kom­men­de ger­ne vil opnå, hvor­for vil de det, og hvad er bag­grun­den for det – og hvad er for­fat­te­rens for­mål med det?

Først når de ken­der eller beslut­ter sig for deres karak­ters for­mål med at opfø­re sig, som for­fat­te­ren beskri­ver, og ken­der for­fat­te­rens bud­skab med styk­ket, er de i stand til at fin­de den rig­ti­ge måde at sige replik­ker­ne på. Sam­ti­dig kan de også beslut­te sig for, hvor­dan karak­te­ren skal opfø­re sig, hvor­dan mimi­k­ken, bevæ­gel­ser­ne og så vide­re skal være, når de frem­fø­rer rollen.

Uden et klart svar på “hvor­for” får du ikke et mål for din tekst

På sam­me måde kan et klart og vel­de­fi­ne­ret svar på, hvor­for du skal udgi­ve et bestemt styk­ke ind­hold på jeres hjem­mesi­de, gøre dig meget bed­re i stand til at plan­læg­ge, dis­po­ne­re og skri­ve ind­hol­det. Tek­sten bli­ver mere mål­ret­tet, nem­me­re at for­stå og kom­mer til at stå meget stær­ke­re for læseren.

Du kan sam­men­lig­ne det lidt med at plan­læg­ge en rej­se uden at ken­de slut­må­let for rej­sen. Først når du har beslut­tet dig for, hvor du skal tage hen, kan du plan­læg­ge ruten og beslut­te dig for, hvil­ke ste­der der skal besø­ges på vejen.

Til­sva­ren­de med ind­hol­det på hjem­mesi­den: Når du ken­der for­må­let med det, kan du bed­re beslut­te dig for, hvad det er for poin­ter og viden, du skal have læse­ren til at for­stå, for at de kan for­stå for­må­let eller det bud­skab, du har med indholdet.

Sva­ret på ”hvor­for” bli­ver det mål, du sig­ter efter. Det fyrtårn du ger­ne vil sej­le efter.

To slags hvor­for — dit og læserens

Hvorfor Det lyder jo ind­ly­sen­de og logisk. Men i vir­ke­lig­he­den er det lidt mere kom­pli­ce­ret end som så. For oftest vil der være meget stor for­skel på sva­ret på ”hvor­for”, alt efter om det er afsen­de­ren eller mod­ta­ge­ren, vi spør­ger. For dit for­mål med at skri­ve og udgi­ve ind­hol­det, er sjæl­dent det sam­me, som den besø­gen­de har med at læse indholdet.

Du har ét for­mål – oftest af kom­merci­el eller poli­tisk karak­ter – mens læse­ren har et helt andet slut­mål, som de håber på, at ind­hol­det kan hjæl­pe dem med at opnå. Dit for­mål kun­ne f.eks. være at sæl­ge kam­me eller hår­bør­ster, mens læse­ren ger­ne vil have tips til at sæt­te sit hår pænt og ordentligt.

Når du plan­læg­ger artik­len, er det dit for­mål med at udgi­ve artik­len, der er det vig­tig­ste. Men når du skal til at udvik­le og skri­ve ind­hol­det, er det læse­rens slut­mål, der er det vig­tig­ste at få frem i tek­sten. Dit “hvor­for” står enten mel­lem linjer­ne, eller kom­mer først til syne, når læse­ren når til sidens call to action.

For det er læse­ren slut­mål, der skal få ham eller hen­de til at inter­es­se­re sig for artik­len, når læse­ren fal­der over den i søger­sul­ta­ter­ne. Der­for er det også slut­må­let, du skal tale ind til, når du skri­ver tit­le og meta descrip­tion til indholdet.

Bliv ikke fan­get i dit eget for­mål med indholdet

Foku­ser du ude­luk­ken­de eller alt for meget på dit for­mål med at udgi­ve iind­hol­det, bli­ver det alt for tyde­ligt for læse­ren. En tekst der går mål­ret­tet efter sal­get fra star­ten af, bli­ver alt for “pus­hy” og giver ikke en god læse­op­le­vel­se, hvis læse­rens slut­mål ikke er at købe et pro­dukt — end­nu. Det sam­me er til­fæl­det med ind­hold, der kun for­tæl­ler om og ser tin­ge­ne fra din side af. Det er den slags ind­hold, der star­ter med ”Vi..”, ”Hos os..” eller ”Peter­sen & Knud­sen er…”.

Alt for man­ge er også ban­ge for, at læse­ren skal over­se deres for­mål med artik­len. For der er for­sat man­ge, som mener, at folk ikke gider læse noget på net­tet. Der­for bli­ver for­må­let oftest skub­bet op i star­ten af artik­len som et meget tyde­ligt og iøj­ne­fal­den­de call to action, som læse­ren ikke kan und­gå at få øje på.

Udover at afslø­re din san­de inten­tion med ind­hol­det, får det måske lige­frem folk til at klik­ke vide­re til det, du ger­ne vil have artik­len til at ”sæl­ge”, før de reelt set er klar til at beslut­te om de vil købe det, eller er ble­vet over­be­vist om, at net­op dit pro­dukt, din ydel­se eller din gra­tis e‑bog er den rig­ti­ge for dem. Selv om det giver en pæn CTR, giver et klik på et mere oplyst grund­lag oftest en høje­re konverteringsrate.

Det bety­der ikke, at du skal gå og put­te med dit call to action. Du skal bare ven­te med at kom­me med det, til du er sik­ker på, at selv de besø­gen­de som kun lige har skan­net ind­hol­det, har for­stå­et for­de­le­ne ved at udfø­re den hand­ling, som du beder dem om.

To slags hvor­for — dit og læserens

Det lyder jo ind­ly­sen­de og logisk. Men i vir­ke­lig­he­den er det lidt mere kom­pli­ce­ret end som så. For oftest vil der være meget stor for­skel på sva­ret på ”hvor­for”, alt efter om det er afsen­de­ren eller mod­ta­ge­ren, vi spør­ger. For dit for­mål med at skri­ve og udgi­ve ind­hol­det, er sjæl­dent det sam­me, som den besø­gen­de har med at læse indholdet.

Du har ét for­mål – oftest af kom­merci­el eller poli­tisk karak­ter – mens læse­ren har et helt andet slut­mål, som de håber på, at ind­hol­det kan hjæl­pe dem med at opnå. Dit for­mål kun­ne f.eks. være at sæl­ge kam­me eller hår­bør­ster, mens læse­ren ger­ne vil have tips til at sæt­te sit hår pænt og ordentligt.

Når du plan­læg­ger artik­len, er det dit for­mål med at udgi­ve artik­len, der er det vig­tig­ste. Men når du skal til at udvik­le og skri­ve ind­hol­det, er det læse­rens slut­mål, der er det vig­tig­ste at få frem i tek­sten. Dit “hvor­for” står enten mel­lem linjer­ne, eller kom­mer først til syne, når læse­ren når til sidens call to action.

For det er læse­ren slut­mål, der skal få ham eller hen­de til at inter­es­se­re sig for artik­len, når læse­ren fal­der over den i søger­sul­ta­ter­ne. Der­for er det også slut­må­let, du skal tale ind til, når du skri­ver tit­le og meta descrip­tion til indholdet.

Bliv ikke fan­get i dit eget for­mål med indholdet

Foku­ser du ude­luk­ken­de eller alt for meget på dit for­mål med at udgi­ve iind­hol­det, bli­ver det alt for tyde­ligt for læse­ren. En tekst der går mål­ret­tet efter sal­get fra star­ten af, bli­ver alt for “pus­hy” og giver ikke en god læse­op­le­vel­se, hvis læse­rens slut­mål ikke er at købe et pro­dukt — end­nu. Det sam­me er til­fæl­det med ind­hold, der kun for­tæl­ler om og ser tin­ge­ne fra din side af. Det er den slags ind­hold, der star­ter med ”Vi..”, ”Hos os..” eller ”Peter­sen & Knud­sen er…”.

Alt for man­ge er også ban­ge for, at læse­ren skal over­se deres for­mål med artik­len. For der er for­sat man­ge, som mener, at folk ikke gider læse noget på net­tet. Der­for bli­ver for­må­let oftest skub­bet op i star­ten af artik­len som et meget tyde­ligt og iøj­ne­fal­den­de call to action, som læse­ren ikke kan und­gå at få øje på.

Udover at afslø­re din san­de inten­tion med ind­hol­det, får det måske lige­frem folk til at klik­ke vide­re til det, du ger­ne vil have artik­len til at ”sæl­ge”, før de reelt set er klar til at beslut­te om de vil købe det, eller er ble­vet over­be­vist om, at net­op dit pro­dukt, din ydel­se eller din gra­tis e‑bog er den rig­ti­ge for dem. Selv om det giver en pæn CTR, giver et klik på et mere oplyst grund­lag oftest en høje­re konverteringsrate.

Det bety­der ikke, at du skal gå og put­te med dit call to action. Du skal bare ven­te med at kom­me med det, til du er sik­ker på, at selv de besø­gen­de som kun lige har skan­net ind­hol­det, har for­stå­et for­de­le­ne ved at udfø­re den hand­ling, som du beder dem om.

Hvor­for har du din hjem­mesi­de, og hvor­dan bidra­ger den enkel­te side til det mål?

For natur­lig­vis er du nødt til at have fokus på, hvor­for du i det hele taget har en hjem­mesi­de. I langt hoved­par­ten af til­fæl­de­ne er årsa­gen jo net­op, at du ønsker at sæl­ge folk et pro­dukt eller en ydelse.

Så natur­lig­vis skal alt det ind­hold, du udgi­ver på hjem­mesi­den, skub­be bag på det over­ord­ne­de for­mål. Men det kan lige så godt være ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at I har den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se, som skal til at leve­re det pro­dukt eller den tje­ne­ste, de er på udkig efter. Du behø­ver ikke at skri­ge ”KØB, KØB, KØB” direk­te ind i fjæ­set på dem. Kan du få dem til at tæn­ke ”KØB” af sig selv, står du meget stærkere.

Skal for­må­let med alt ind­hold altid være kommercielt?

Kun hvis du er en NGO, et poli­tisk par­ti eller anden form for inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, er for­må­let med ind­hol­det ofte­re at vide­re­brin­ge et bud­skab end at sæl­ge en fysisk vare eller en ydel­se. Frem­gangs­må­den er dog sta­dig den sam­me: Opdel det over­ord­ne­de bud­skab i en ræk­ke poin­ter, der til­sam­men for­kla­rer eller giver læse­ren dit bud­skab. For du vil jo lige så ger­ne sæl­ge dit bud­skab ind, som andre vil sæl­ge en vare.

Men det bety­der ikke, at du som ejer af en kom­merci­el hjem­mesi­de ikke kan udgi­ve ind­hold, der ikke er kom­merci­elt. Eller – som man­ge virk­som­hed­s­e­je­re tror – at du ikke må til­ken­de­gi­ve en hold­ning omkring det ind­hold, du udgiver.

For ved at bli­ve alt for nåle­stri­be­de og tale med alt for meget uld i mun­den, kom­mer jeres ind­hold til at lyde lige som alt muligt andet, folk kan fin­de på net­tet. Der er ikke noget, der stik­ker ud, ikke noget folk kan huske jer for. Det sen­der jer direk­te ud i lige­gyl­dig­he­der­nes øde­land – der hvor alle de fir­ma­er og per­son­lig­he­der bor, som ingen kan huske.

Dine menin­ger eller unik­ke til­gang kan ingen kopiere

Kun ved at være unik­ke i jeres menin­ger eller jeres til­gang til det, som I udgi­ver ind­hold om på hjem­mesi­den, sik­rer du, at jeres brand bli­ver husket. Alt andet kan nemt kopi­e­res – spe­ci­elt hvis du sæl­ger et digi­talt pro­dukt – eller fin­des bil­li­ge­re et eller andet sted.

Men jeres sær­li­ge hold­nin­ger eller ander­le­des måde at gøre tin­ge­ne på, er der ingen, der kan kopi­e­re. I hvert fald ikke uden at alle ved, hvor det kom­mer fra. Det bli­ver jeres Unique Sel­ling Point, og den for­skel der afgør, om kun­der­ne køber af jer, eller væl­ger den bil­li­ge­re vare hos Amazon.

Den hand­ler om at være unik! Hvil­ken for­hand­lers stol vil du helst selv sid­de i?

For en købs­be­slut­ning er slet ikke så ratio­nel og fak­tu­el, som du måske tror. I den sid­ste ende hand­ler det om følel­ser, og om at over­be­vi­se vores kryb­dyr­hjer­ne om, at pro­duk­tet enten vil gøre noget godt for os, eller kan beskyt­te os mod en fare.

Så kan du få folk til at føle sig bed­re til­pas og tæn­ke mere posi­tivt om jer ved hjælp af det ind­hold, I udgi­ver på hjem­mesi­den, end det kon­kur­ren­ter­ne har? Ja, så er det jer, der løber med kunden!

Hvor­for har du din hjem­mesi­de, og hvor­dan bidra­ger den enkel­te side til det mål?

For natur­lig­vis er du nødt til at have fokus på, hvor­for du i det hele taget har en hjem­mesi­de. I langt hoved­par­ten af til­fæl­de­ne er årsa­gen jo net­op, at du ønsker at sæl­ge folk et pro­dukt eller en ydelse.

Så natur­lig­vis skal alt det ind­hold, du udgi­ver på hjem­mesi­den, skub­be bag på det over­ord­ne­de for­mål. Men det kan lige så godt være ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at I har den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se, som skal til at leve­re det pro­dukt eller den tje­ne­ste, de er på udkig efter. Du behø­ver ikke at skri­ge ”KØB, KØB, KØB” direk­te ind i fjæ­set på dem. Kan du få dem til at tæn­ke ”KØB” af sig selv, står du meget stærkere.

Skal for­må­let med alt ind­hold altid være kommercielt?

Kun hvis du er en NGO, et poli­tisk par­ti eller anden form for inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, er for­må­let med ind­hol­det ofte­re at vide­re­brin­ge et bud­skab end at sæl­ge en fysisk vare eller en ydel­se. Frem­gangs­må­den er dog sta­dig den sam­me: Opdel det over­ord­ne­de bud­skab i en ræk­ke poin­ter, der til­sam­men for­kla­rer eller giver læse­ren dit bud­skab. For du vil jo lige så ger­ne sæl­ge dit bud­skab ind, som andre vil sæl­ge en vare.

Men det bety­der ikke, at du som ejer af en kom­merci­el hjem­mesi­de ikke kan udgi­ve ind­hold, der ikke er kom­merci­elt. Eller – som man­ge virk­som­hed­s­e­je­re tror – at du ikke må til­ken­de­gi­ve en hold­ning omkring det ind­hold, du udgiver.

For ved at bli­ve alt for nåle­stri­be­de og tale med alt for meget uld i mun­den, kom­mer jeres ind­hold til at lyde lige som alt muligt andet, folk kan fin­de på net­tet. Der er ikke noget, der stik­ker ud, ikke noget folk kan huske jer for. Det sen­der jer direk­te ud i lige­gyl­dig­he­der­nes øde­land – der hvor alle de fir­ma­er og per­son­lig­he­der bor, som ingen kan huske.

Brug for mere foku­se­ret og bed­re kon­ver­te­ren­de indhold?

Er du ikke til­freds med effek­ten af det ind­hold, I har på jeres hjem­mesi­de, blog eller webs­hop? Så kon­takt os alle­re­de i dag. Så kan vi give jeres eksi­ste­ren­de ind­hold en over­ha­ling og udvik­le nyt, mål­ret­tet ind­hold, der både til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer jeres besø­gen­de til kunder.