fbpx
Vælg en side

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en butik

Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alt for man­ge webs­hops slås om de øver­ste tre-fire top­pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­ne maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3‑placeringen på Google.
Ved at ændre din til­gang til kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster og se dem mere som intro­du­ce­ren­de artik­ler og pro­duktan­mel­del­ser og ved at ind­fø­re en mere redak­tio­nel del på shop­pen med ind­købs- og brugs­gu­i­der med tips og tri­cks til de pro­duk­ter og pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger, får du sam­ti­dig skabt mere rele­vant ind­hold på din webs­hops sider.

Det kan afhjæl­pe typi­ske webs­hop-pro­ble­mer som straf for tyndt ind­hold på sider­ne og dup­li­ca­te con­tent, lige som det effek­tivt kan sæn­ke boun­ce­ra­ten på shop­pens sider ved at til­by­de de besø­gen­de fle­re rele­van­te valg for deres vide­re færd i form af links til rele­van­te gui­der og artik­ler. Sam­ti­dig giver det ekstra ind­hold på sitet, både de enkel­te kate­go­ri- og pro­dukt­si­der mere vægt i Goog­les algoritmer.

Sam­ti­dig ska­ber det en bed­re bru­gero­p­le­vel­se, der får din webs­hop til at frem­stå mere tro­vær­dig og øger chan­cer­ne for, at folk kom­mer til­ba­ge igen, net­op for­di de føler, at de har fået en meget bed­re ople­vel­se med din til­gang til både pro­duk­ter­ne, du sæl­ger, og det infor­me­ren­de ind­hold, du har på sitet.

Du kan nemt ska­be et onli­ne-maga­sin ud af din webs­hop ved at tæn­ke ind­hol­det på en ny måde.

Sådan imple­men­te­res magasinindholdet

Sel­ve imple­men­te­rin­gen af maga­sin-til­gan­gen er sådan set enkelt nok. Det er mere det mind-set, du skal se dine pro­duk­ter, kate­go­ri­er og det andet ind­hold du har på siden på, der kan være svært at ændre, hvis du har været vant til at dri­ve en tra­di­tio­nel webshop.

Her er du vant til at foku­se­re på at luk­ke sal­get og typisk vil du være ban­ge for, at alt det ekstra ind­hold vil få de besø­gen­de til at over­se mulig­he­den for at købe pro­duk­ter­ne. Det skyl­des pri­mært, at du ken­der dine pro­duk­ter og mener, det er ind­ly­sen­de, hvor­for de skal købe dem af dig og hvad de enkel­te pro­duk­te­gen­ska­ber bety­der for kunderne.

Men for en besø­gen­de, der måske ikke er vant til at købe pro­duk­ter inden for de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du hand­ler med, vil de føle sig godt betjent. For ikke ale­ne får de præ­sen­te­ret kon­kre­te pro­duk­ter, men de får også rele­vant infor­ma­tion om pro­duk­ter­ne, de for­de­le de giver i deres hverdag.

Sam­ti­dig mind­sker du kun­der­nes behov for at søge infor­ma­tion på f.eks. pris­sam­men­lig­nings­si­tes og affi­li­a­te-sites. Beg­ge ste­der for­sø­ger at sco­re en pro­cent­del af din omsæt­ning ved at give kun­der­ne de infor­ma­tio­ner, de nor­malt ikke kan fin­de på din webs­hop, hvis du kører den på den tra­di­tio­nel­le måde.

Hvor ofte har du ikke hørt affi­li­a­te-fol­ke­ne pri­se de dår­li­ge pro­dukt­tek­ster, der fin­des på de fle­ste webs­hops? Det jager jo kun­der­ne lige i arme­ne på dem.

Det før­ste skridt i ret­ning af et onli­ne-maga­sin er, at imple­men­te­re en ræk­ke gui­der og artik­ler om de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sælger!

Først imple­men­te­rer du gui­der og artikler

Det før­ste skridt i trans­for­ma­tio­nen af din webs­hop til et onli­ne-maga­sin er, at imple­men­te­re en ræk­ke gui­der og artik­ler om de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger i butik­ken. Det er ind­hold, der infor­me­rer og råd­gi­ver om de enkel­te pro­dukt­ka­te­go­ri­er – ikke tek­ster, der nød­ven­dig­vis sæl­ger dem direkte!

Det kan være “Sådan væl­ger du…” artik­ler, der gen­nem­går for­skel­len mel­lem for­skel­li­ge pro­duk­tva­ri­an­ter eller gode råd til, hvor­dan kun­den væl­ger det rig­ti­ge pro­dukt for dem inden for en bestemt kate­go­ri. Det kan også være artik­ler, der viser hvor­dan du kan anven­de pro­duk­tet til alter­na­ti­ve for­mål eller giver tips og tri­cks til bestem­te brugssituationer.

Listen over poten­ti­el­le artik­ler og gui­der er uen­de­lig. Har du svært ved at kom­me på noget at skri­ve om, kan du sik­kert fin­de mas­ser af inspira­tion på diver­se af net­tets man­ge onli­ne­ma­ga­si­ner og affi­li­a­te-sites, der gør lidt mere ud af det end gennemsnittet.

Du kan også med for­del fin­de inspira­tion i de long tail søg­nin­ger, der er inden for de pro­duk­ter­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger eller den bran­che, du er i. De er vig­ti­ge at ran­ke på, for­di kon­kur­ren­cen på dem oftest ikke er sær­lig høj. Sam­ti­dig giver long tail søg­nin­ger­ne et unikt ind­blik i, hvad folk er mest i tvivl om og søger svar på, inden de beslut­ter sig for at købe den slags pro­duk­ter, du sæl­ger. Hvor for ikke give dem de svar direk­te i shop­pen og sik­re dig en stør­re chan­ce for, at de køber af dig?

Gui­der­ne skal foku­se­re på de for­de­le, pro­duk­ter­ne giver købe­ren i hverdagen.

De skal skri­ves, så læse­ren kan sæt­te sig ind i, hvor­dan det er at eje det pågæl­den­de pro­dukt. Læse­ren skal på det nær­me­ste kun­ne se for sig, at de alle­re­de har købt pro­duk­tet og står og bru­ger det, når de læser din gui­de. Der­ved får du dem til at leve sig ind i en frem­ti­dig situ­a­tion, hvor de alle­re­de har købt og bru­ger pro­duk­tet. Det er et vig­tigt mind-tri­ck, der er med til at over­be­vi­se dem om, at pro­duk­tet er det rig­ti­ge for dem.

Gui­der­ne kan med for­del mik­ses af for­skel­li­ge medi­e­ty­per som f.eks. tekst, video­er, info­gra­fik­ker og andre ind­hold­s­ty­per, der er bedst egnet til at for­mid­le den pågæl­den­de viden. Sam­ti­dig får alle besø­gen­de mulig­hed for at få præ­sen­te­ret infor­ma­tio­nen i gui­der­ne på den måde, der pas­ser bedst til dem.

Fra gui­der­ne er det helt natur­ligt at lin­ke til­ba­ge til din shop. Men und­gå fri­stel­sen til at lin­ke til kon­kre­te pro­duk­ter, hvis det er muligt. Prøv at hol­de lin­ke­ne til pro­dukt­ka­te­go­ri­er. På den måde und­går du, at du får lin­ket til pro­duk­ter, der lige plud­se­lig er udsolgt eller udgå­et. Det giver en dår­lig kun­de­op­le­vel­se. Selv­føl­ge­lig er det muligt, hvis du bare sør­ger for, at opda­te­re pro­dukt­links i artik­ler og gui­der, så snart de udgår eller er mid­ler­ti­dig udsolgt. Men helt ærligt? Tror du selv, at du når det imel­lem alle de andre opga­ver, du har som travl webshopejer?

Når gui­der og andet “maga­si­nind­hold” er på plads, kan du skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster om, så de inde­hol­der tea­ser-links til “maga­si­nind­hol­det” på sitet. Det hol­der de besø­gen­de på siden!

Der­næst skri­ver du kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster om

Så snart du har fået pro­du­ce­ret gui­der og artik­ler til en pro­dukt­ka­te­go­ri, kan du begyn­de at imple­men­te­re link til dem i dine kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster. Sam­ti­dig kan du skri­ve dis­se tek­ster om, så der kom­mer mere infor­ma­tion om kate­go­ri­er­ne og pro­duk­ter­ne ind i dem. Der­ved øges mæng­den af tekst på sider­ne, så du und­går straf for tyndt indhold.

Kate­go­ri­tek­ster­ne kan såle­des udvi­des med intro­duk­tion og links til de vig­tig­ste under­ka­te­go­ri­er — samt links til gui­der­ne. Ved at give de besø­gen­de der ikke har bestemt sig for at købe end­nu mulig­hed for at klik­ke sig vide­re fra kate­go­ri­tek­ster­ne til uddy­ben­de infor­ma­tion, øger du chan­cen for, at folk bli­ver læn­ge­re på sitet.

Pro­dukt­tek­ster­ne kan du udvi­de med tips til pro­duk­tet, samt skri­ve mere om de for­de­le, der er ved pro­duk­tets egen­ska­ber. Du kan læse mere om, hvor­dan du skri­ver bed­re og mere sæl­gen­de pro­dukt­tek­ster her. I pro­dukt­tek­ster­ne har du natur­lig­vis også mulig­hed for at lin­ke ud til rele­van­te gui­der, så du hol­der folk på siden, selv om det pro­dukt de er lan­det på, ikke er det helt rig­ti­ge for dem.

Stør­re vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne på grund at mere ind­hold på siderne

Den sto­re for­del ved at se din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en butik er, at du får væsent­ligt mere ind­hold på sider­ne og der­ved får givet både kate­go­ri­er, pro­duk­ter og hele sitet stør­re vægt i Goog­les algoritmer.

Sam­ti­dig kan en rig­tig pla­ce­ring af gui­der­ne på sitet, give ekstra vægt til kate­go­ri­er­ne og sitet generelt.

Tra­di­tio­nelt vil du sik­kert pla­ce­re gui­der­ne på en til­hø­ren­de blog eller i en sær­lig gui­de-sek­tion. Men hvis det er muligt i det CMS, der dri­ver din webs­hop, skal du rent URL-mæs­sigt pla­ce­re dem i site­map­pet under de enkel­te kate­go­ri­er, som gui­der­ne hører til.

Da gui­der­ne målt på antal ord oftest er ret sto­re og der er fle­re links til dem fra kate­go­ri­tek­sten og pro­duk­ter i den pågæl­den­de kate­go­ri, vil gui­der­nes pla­ce­ring under kate­go­ri­en helt natur­ligt give tyn­de til kate­go­ri­en og frem­stå som vig­ti­ge sider i sitemappet.

Det sid­ste er en for­del, for­di der så er stør­re chan­ce for, at Goog­le vil vise dem frem for kate­go­ri­en selv i de søg­nin­ger, folk fore­ta­ger på den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri tid­lig i deres research for den pågæl­den­de type pro­duk­ter. Det er på et tids­punkt, hvor de end­nu ikke er klar til at købe, men hvor de med kys­hånd tager imod alt den infor­ma­tion, de kan få.

Her vil en god gui­de til pro­dukt­ka­te­go­ri­en give din webs­hop en stor stjer­ne hos de pågæl­den­de alle­re­de tid­ligt i pro­ces­sen. Du kan læse mere om folks søge­in­ten­tio­ner i et blo­gind­læg, jeg tid­li­ge­re har skre­vet hos KH-Online.

Den­ne situ­a­tion skul­le ger­ne være kul­mi­na­tio­nen på det sto­re arbej­de, du har lagt i at udvik­le godt ind­hold til din webshop.

Und­gå høje bouncerater

Opbyg­ger du en mere maga­si­n­ag­tig struk­tur på din webs­hop med gui­der og mere arti­kel­præ­ge­de pro­dukt­tek­ster, øger du chan­cer­ne for, at folk bli­ver læn­ge­re på din webs­hop – også selv om de ikke er lan­det på det helt rig­ti­ge pro­dukt eller i den rig­ti­ge pro­dukt­ka­te­go­ri eller bare ikke er helt klar til at købe endnu.

Ved at til­by­de dem spæn­den­de alter­na­ti­ver til at gå til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne i form af en god gui­de om pro­dukt­ka­te­go­ri­en eller pro­duk­tet, der besva­rer de spørgs­mål eller for­be­hold, de besø­gen­de måt­te have, øger du sand­syn­lig­he­den for, at de køber hos dig. Sam­ti­dig hol­der du dem på siden, så du får lave­re boun­ce­ra­ter set med Goog­les øjne.

Der­ved øger du din pro­dukt­si­des vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne og kan stil­le og roligt krav­le opad i søge­re­sul­ta­ter­ne og fast­hol­de den­ne posi­tion lige så læn­ge som kon­kur­ren­ter­ne ikke bru­ger sam­me tri­ck og til­by­der mere rele­vant ind­hold end dig.

Und­gå straf for tyndt indhold

Du und­går også straf for tyndt ind­hold, for­di maga­sin- og arti­kel­til­gan­gen helt auto­ma­tisk ska­ber mere ind­hold på både dine kate­go­ri- og pro­dukt­si­der. For gui­der­ne vil oftest bestå af en stør­re mæng­de ord og medi­e­e­le­men­ter end der er tra­di­tion for på webshops..

På den måde læg­ger dine gui­der og andre artik­ler på sitet ekstra vægt i  SEO-vægtskå­len for sitet. Har du en stor andel af sider med mas­ser af ind­hold (tekst), er Goog­le sam­ti­dig mere over­bæ­ren­de med de få sider, du even­tu­elt har til­ba­ge med tyndt ind­hold – f.eks. siden med din kon­takt­for­mu­lar, kon­tak­top­lys­nin­ger eller lignende.

Et onli­ne maga­sin giver kun­de­op­le­vel­se med fokus på “Whats in it for me”

Det øge­de ind­hold på kate­go­ri- og pro­dukt­si­der­ne i shop­pen giver som sagt de besø­gen­de en meget bed­re ople­vel­se af din shop. Kun­der­ne føler sig godt betjent og føler sam­ti­dig, at der er fokus på deres behov og de udfor­drin­ger eller pro­ble­mer, de søger at få løst frem for bare at prak­ke dem pro­duk­ter på, sådan som de er vant til at det sker på andre webshops.

Foku­se­rer du dine kategori‑, pro­dukt- og gui­de­tekster på “Whats in it for me” set med kun­den øjne, skil­ler du dig der­med ud fra hoved­par­ten af alle andre webshops.

Bru­ger du sam­ti­dig nog­le af de tips, vi tid­li­ge­re har skre­vet om her, når du skri­ver dine pro­dukt­tek­ster, kom­mer du til at frem­stå mere ærlig og reel over­for de besøgende.

Fast­hold kun­der­ne med rele­vant indhold

Sam­ti­dig sik­rer det som alle­re­de nævnt, at de bli­ver læn­ge­re på siden. Du fast­hol­der sim­pelt­hen de besø­gen­de med rele­vant ind­hold om det pro­dukt, de er på jagt efter.

Især de kun­der, der ikke er helt klar til at købe fra dig end­nu, vil du kun­ne hol­de på dit site, ved at love dem sva­re­ne på nog­le af de spørgs­mål de sider med. Det gør du i kate­go­ri­tek­ster­ne og giver dem så sva­re­ne i gui­der­ne. Skri­ver du anker­tek­ster­ne spæn­den­de nok, må de  sim­pelt­hen bare klik­ke vide­re for at få svarene!

Ved at tæn­ke dine pro­dukt­tek­ster som artik­ler, und­går du at få skabt dup­li­ca­te con­tent. Hver ny pro­duk­tva­ri­ant bli­ver en ny mulig­hed for at give en ny vin­kel på produktet!

Und­gå dup­li­ca­te content

Også som tid­li­ge­re nævnt mind­sker du risi­ko­en mar­kant for at “knal­det” for dup­li­ca­te con­tent af Goog­le. Det er ellers nemt at bli­ve knal­det for, hvis du har man­ge vari­an­ter af et bestemt pro­dukt, der ikke kan sæt­tes op som kon­fi­gu­rer­bart pro­dukt (alt­så hver der er tale om mere end bare en for­skel i far­ve, stør­rel­se eller lig­nen­de mel­lem de for­skel­li­ge pro­duk­tva­ri­an­ter). Her kan det tit være en udfor­dring at få skre­vet unik­ke pro­dukt­tek­ster til hver enkelt produktvariant.

Ser du i ste­det hver pro­dukt­be­skri­vel­se mere som en arti­kel om pro­duk­tet end en almin­de­lig pro­dukt­tekst, giver hver ene­ste pro­duk­tva­ri­ant mulig­hed for at skri­ve en ny histo­rie om produktet.

Start med at opstil­le en liste med pro­duk­te­gen­ska­ber og de for­de­le, de giver, og læg så vægt på en eller to af for­de­le­ne i pro­dukt­tek­sten til hver pro­duk­tva­ri­ant og nævn de andre i en punk­top­stil­ling. Opstil even­tu­elt også en liste med for­skel­li­ge tips, tri­cks og gode råd til pro­duk­tet og brug dem på skift i pro­dukt­tek­ster­ne sam­men med fordelene.

Husk også at beskri­ve for­skel­len på den pågæl­den­de vari­ant og de andre vari­an­ter af pro­duk­tet. Hvor er det lige den­ne vari­ant adskil­ler sig fra de andre og hvad bety­der den­ne for­skel for forbrugeren?

På den måde bli­ver det meget nem­me­re at skri­ve unik­ke pro­dukt­tek­ster og du sik­rer dig sam­ti­dig, at dine besø­gen­de får noget nyt at vide eller i hvert fald en ander­le­dens vin­kel på pro­duk­tet, hvis de kig­ger på fle­re for­skel­li­ge vari­an­ter af det sam­me pro­dukt. Det er den måde, jeg har kun­ne skri­ve så man­ge for­skel­li­ge og unik­ke tek­ster om prin­ter­pa­tro­ner på.

Jo fle­re pro­duk­tva­ri­an­ter de besø­gen­de ser på og læser om, jo bed­re lærer de pro­duk­tet at ken­de og der­med for­bed­res dine chan­cer for at kon­ver­te­re dem til kun­der væsentligt.

Pri­sen er sta­dig en vig­tig parameter

Men selv om du har mas­ser af god infor­ma­tion, giver gode tips og tri­cks og tæn­ker på kun­der­ne før du tæn­ker på din egen pen­ge­pung, så bety­der pri­sen sta­dig meget.

Hel­dig­vis ved vi dog fra en under­sø­gel­se, som trans­port­fir­ma­et Bring udfør­te i 2015, at 7 ud af 10 væg­ter gode pro­dukt­tek­ster og gode pro­dukt­bil­le­der høje­re end pris.

Men det bety­der ikke, at du kan til­la­de dig at tage mere for varen end dine kon­kur­ren­ter, for­di du har mere infor­ma­tion og giver kun­der­ne et bed­re beslut­nings­grund­lag at købe varen på.

For de vil sta­dig kon­sul­te­re net­tets man­ge pris­sam­men­lig­nings­si­tes og se, hvor­dan du kla­rer dig. Viser det sig her, at du er meget dyre­re end kon­kur­ren­ter­ne, så ven­der de helt klart tom­mel­finge­ren nedad, uan­set hvor meget de er ble­vet klo­ge­re på pro­duk­ter­ne hos dig. Alt­så lider du sam­me skæb­ne som man­ge IRL-butik­ker gør i dag over­for netbutikkerne.

MEN lig­ger din pris på niveau med kon­kur­ren­ter­nes, kan du slå kon­kur­ren­ter­ne på at give de besø­gen­de en bed­re ople­vel­se. Så vil turen til pris­sam­men­lig­nings­si­te­ne sik­re, at dine poten­ti­el­le kun­der husker din webs­hops navn på listen. Sam­ti­dig under­stre­ger din pris­mæs­si­ge pla­ce­ring på linje med kon­kur­ren­ter­ne bare, at din webs­hop er en god og reel butik at hand­le i. Du er kort sagt ble­vet deres gode og reel­le ven!

Så der­for har du intet at tabe og alt at vin­de ved at se på din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en almin­de­lig butik.

Skal du have hjælp med trans­for­ma­tio­nen, sid­der vi natur­lig­vis klar til at hjæl­pe! Giv os et ring, send en mail eller udfyld kon­takt­for­mu­la­ren herunder.