fbpx
Vælg en side

Skriv bed­re call to actions med instant gratification-overskriftsskabeloner

Er du træt af det typi­ske call to action med hur­tig leve­ring eller læn­ge­re retur­ret? Eller har du måske slet ingen af dele­ne at lok­ke kun­der­ne med? Eller kun­ne du bare tæn­ke dig at skil­le dig ud fra kon­kur­ren­ter­ne og få nog­le fri­ske­re CTA’er i din butik? Så kan du med for­del hen­te inspira­tion i over­skrifts­ska­be­lo­ner. Især dem som spil­ler på instant gra­ti­fi­ca­tion – øje­blik­ke­lig tilfredsstillelse.

Du ken­der det sik­kert godt. Både som besø­gen­de på webs­hops og som ejer af en webs­hop. Der går metal­træt­hed i dit call to action. Ejer du webs­hop­pen, synes du plud­se­lig, at du altid sid­der at skri­ver det sam­me. Jamen, for kat­ten, hvor man­ge for­skel­li­ge måder kan du skri­ve, at du har hur­tig leve­ring på – og måske en lidt læn­ge­re retur­pe­ri­o­de end købe­loven på byder?

Den sam­me ople­vel­se kan du have som besø­gen­de. Nog­le af for­sø­ge­ne på at skri­ve call to actions på en anden måde, kan næsten være tåkrum­men­de: ”Klik den­ne dej­li­ge bord­skå­ner hjem med hur­tig leve­ring” f.eks. Fint nok, men hvor­dan kan klik­ket gøre leve­rin­gen hur­ti­ge­re? Vi ved jo godt, at de mener ”køb”, ”bestil” eller et andet ”anskaf­fel­ses­ord”.

Gå på jagt i de klas­si­ske overskriftsskabeloner

Vil du gå mere radi­kalt til værks, så du ikke bare udskif­ter et par ord i dit call to action, men skri­ver dem på en hel anden måde? Så kan du med for­del gen­bru­ge eller søge inspira­tion i nog­le af de klas­si­ske over­skrifts­ska­be­lo­ner. Især dem som spil­ler på instant gra­ti­fi­ca­tion. Det som på godt dansk lyder lidt frækt: ”øje­blik­ke­lig tilfredsstillelse”.

Det er over­skrif­ter, der lover en for­an­dring i en fart. Ikke nød­ven­dig­vis lige nu og her. Men hur­ti­ge­re, nem­me­re eller smar­te­re end det ellers måt­te for­ven­tes. F.eks.:

 • <x> let­te gen­ve­je til…
 • Om min­dre end <x> <tid­sen­hed> har du…
 • Gør <noget svært> på <ekstrem kort tid>….
 • Det tager kun….

 Og andre i sam­me stil.

Instant gra­ti­fi­ca­tion er for dine call to actions,
hvad pola­roid- og digi­tal­fo­to­et var for foto­gra­fe­ring!

Der­for er instant gra­ti­fi­ca­tion geni­al til call to actions

Kan du mær­ke det. Det er ikke ale­ne over­skrif­ter, men også helt almin­de­li­ge sæt­nin­ger, hvor du næsten kan mær­ke helt ind til benet, at det tek­sten hand­ler om, er lige om hjør­net. Det klør nær­mest i fin­gre­ne efter at kom­me i gang.

Det er lige præ­cis den kløe i fin­gre­ne, som du ger­ne vil have, dine besø­gen­de har, når de har læst din pro­dukt­tekst. Og det er den stem­ning, der skal få dem til at slå til og købe nu:

 • Bestil i dag! Det tager kun 4 klik, så er din nye, smar­te Boswell skjor­te på vej hjem til dig.
 • Om min­dre end 3 minut­ter har du sik­ret dig en meget nem­me­re hver­dag i frem­ti­den. Bestil din robot­støv­su­ger her!
 • Den flot­te have­kruk­ke er den hur­tig­ste måde at få mis­un­de­li­ge nabo­er på. Bestil med det sam­me og glæd dig til deres lan­ge blik­ke over hækken!
 • Med dis­se flot­te exten­sions sky­der du gen­vej til fle­re aner­ken­den­de blik­ke, når du er i byen. Bestil i dag og være klar til din næste tur i klubben.

Instant gratification-CTA’er for­kor­ter ventetiden

Sam­ti­dig kan du udnyt­te den ”for­kor­ten­de” virk­ning, som instant gra­ti­fi­ca­tion giver. Der­ved kan du omgå det fak­tum, at du måske ikke kan leve­re fra dag til dag i net­op din webshop.

Et CTA som f.eks. ”Bestil i dag. Så kan du glæ­de dig til at sæt­te den­ne flot­te have­kruk­ke ud i din have om min­dre end 3 dage” gør det plud­se­lig lidt mere i orden, at have­kruk­ken ikke kom­mer med posten eller fragt­man­den alle­re­de i morgen.

Har din webs­hop hver­ken super­hur­tig leve­ring eller læn­ge­re retur­ret,
kan du i ste­det slå på, hvor nemt det er at bestil­le med instant gratification.

Vir­ker også med man­ge andre overskriftsskabeloner

Du kan sag­tens bru­ge andre over­skrifts­ska­be­lo­ner til at pif­te dit call to action op med. F.eks. over­skrifts­ska­be­lo­ner, der slår på nys­ger­rig­hed, frygt, tvivl eller taler til udbyt­tet. F.eks.:

 • Bestil i dag og tab dig 5 kilo på 5 uger
 • Und­gå søvn­lø­se næt­ter over uren hud. Bestil vores bum­secre­me nu!
 • Køb nu og se din part­ners reak­tion, når du tager den fræk­ke che­mi­se på
 • Kan du gæt­te din nabos reak­tion, når han ser de flot­te ter­ra­cot­ta-kruk­ker på din ter­ras­se? Bestil dem i dag, og find ud af det!
 • Bestil med det sam­me og slip for fle­re pin­li­ge situ­a­tio­ner i fremtiden

Lige­som med instant gra­ti­fi­ca­tion er de for­skel­li­ge over­skrifts­ska­be­lo­ner skabt til at væk­ke bestem­te følel­ser i os. Det er følel­ser, som vi typisk rea­ge­rer eller hand­ler på – og det er jo net­op, hvad du vil have din kun­de til!

Næste gang du ser en cat­chy over­skrift, så prøv at reg­ne ud, om du ikke kan gen­bru­ge den til et bed­re call to action. Så kan du sen­de de gam­mel­kend­te cta’er på pen­sion, få stør­re gen­nem­slags­kraft over­for kun­der­ne og skil­le dig mere ud fra konkurrenterne.

Vil du have hjælp til bed­re CTA’er i dine tek­ster, klik­ker du bare på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Så fin­der vi sam­men en plan for, hvor I får bed­re CTA’er og tek­ster, der rent fak­tisk ska­ber salg og føl­ge­re på nettet.