fbpx

Styrk bud­ska­bet i din markeds­føring med StoryBrand!

Som Story­Brand Cer­ti­fied Gui­de ska­ber vi en rød tråd gen­nem alle de ele­men­ter, der udgør rygra­den i din virk­som­heds markeds­føring. Det sik­rer et klart bud­skab, en tyde­li­ge­re og mere ens­ar­tet kom­mu­ni­ka­tion og ska­ber effek­ti­ve con­tent- og email-marketingkampagner.

Kun­der­ne køber kun af fir­ma­er, de kan forstå!

Hver dag for­la­der poten­ti­el­le kun­der dit fir­mas hjem­mesi­de, hvis de ikke kan for­stå, hvad dit fir­ma kan hjæl­pe dem med! Det ska­ber en dår­lig ople­vel­se, som koster både omsæt­ning og anseelse.

Invitér kun­der­ne inden­for i jeres historie

Histo­ri­er er den måde, vi bedst kan for­stå ny viden og nye bud­ska­ber på. Ved at invi­te­re kun­der­ne ind i en histo­rie, hvor de selv er hel­ten, får du dem nem­me­re til at enga­ge­re sig i dit fir­ma, for at fin­de ud af hvor­dan I kan ska­be en lyk­ke­lig slut­ning på histo­ri­en for dem ved hjælp af de pro­duk­ter og ydel­ser, I sælger.

Hvad er et Story­Brand BrandScript?

Donald Mil­lers Story­Brand-kon­cept er opbyg­get omkring de sam­me ele­men­ter som klas­si­ske for­tæl­lin­ger, sku­e­spil og film. Kon­cep­tet ska­ber kla­re bud­ska­ber, der er let­te at huske, og fæn­gen­de ind­hold, som mål­ret­tet til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kunder.

Storybrand BrandScript

De 7 grund­sten i dit BrandScript

De 7 grund­sten i et Story­Brand Brand­Script kan kort opsum­me­res såle­des: En KARAK­TER, der ønsker sig noget, stø­der på et PRO­BLEM, som for­hin­drer ønsket i at bli­ve opfyldt. Da det ser aller­mest sort ud, træ­der en GUI­DE ind i karak­te­rens liv, giver karak­te­ren en PLAN og KAL­DER TIL HAND­LING. Det hjæl­per karak­te­ren til at und­gå FIA­SKO og opnå SUC­CES.

Det er kun­den, der er hel­ten i jeres historie

Karak­te­ren er jeres kun­de. Det er dem, der er hel­ten i histo­ri­en. Gui­den er dit fir­ma, der med jeres knowhow, pro­duk­ter eller ydel­ser og en klar plan hjæl­per kun­den til at få løst sit pro­blem – så de opnår suc­ces og und­går fiasko.

Læs mere om ele­men­ter­ne i Story­Brand Brand­Script!

Rygra­den i jeres markedsføring

Ved at defi­ne­re hver at de 7 grund­ele­men­ter for din virk­som­heds storytel­ling får du skabt et ens­ar­tet grund­lag for al jeres kommunikation.

Sam­ti­dig får du besva­ret alle de vig­tig­ste spørgs­mål, som jeres kun­der stil­ler sig selv, når de stø­der på dit fir­ma og dets markedsføring.

Oplagt til at ska­be fir­ma­ets kernefortælling

Ved sam­me lej­lig­hed får du skabt grund­la­get for din virk­som­heds ker­ne­for­tæl­ling. Der­for kan et Story­Brand Brand­script også bru­ges i både den inter­ne og ekster­ne kom­mu­ni­ka­tion. Her kan det ska­be bed­re for­stå­el­se for fir­ma­ets ker­ne­vær­di­er, mis­sion og vision blandt både med­ar­bej­de­re, kun­der og samarbejdspartnere.

Få fle­re YES!-øjeblikke!

Kun­ne du tæn­ke dig at få skabt en stær­ke­re markeds­føring med et klart og ens­ar­tet bud­skab for dit fir­ma med et Story­Brand Brand­Script og en markeds­føring opbyg­get omkring det­te? Så kan vi hjæl­pe! Det kræ­ver kun, at:

Kontakt os

1. Du kon­tak­ter os for at afta­le tid til et hel­dags­se­mi­nar, hvor…

BrandScript

2. Vi udvik­ler jeres Story­Brand Brand­Script i sam­ar­bej­de med jer

Plan

3. Vi læg­ger en plan og imple­men­te­rer den i jeres markedsføring

Kunder

4. I opnår stør­re syn­lig­hed onli­ne og får man­ge fle­re var­me leads 

Slut med, at folk ikke rea­ge­rer på jeres budskaber

Vi ved, hvor fru­stre­ren­de det kan være, når intet af det, der står på hjem­mesi­den eller i dit fir­mas onli­ne markeds­føring, synes at give jer den syn­lig­hed og det salg, som I forventer.

Ved at få defi­ne­ret jeres virk­som­heds Story­Brand Brand­Script får I fjer­net al støj­en fra jeres kom­mu­ni­ka­tion. Det får jer til at frem­stå kla­re, tyde­li­ge og meget let­te­re at for­stå. Samt meget nem­me­re at huske og kom­me i tan­ke om, den dag folk har brug for de pro­duk­ter eller ydel­ser, I tilbyder.

Det kla­re bud­skab gør det sam­ti­dig nem­me­re for jer at skæ­re igen­nem al støj­en fra alle de andre fir­ma­er, der kæm­per om jeres kun­ders opmærk­som­hed på nettet.

Ale­ne ved at skri­ve tin­ge­ne, så de er lige til at for­stå, frem­står I som det mest oplag­te og logi­ske valg for kun­der­ne. For folk væl­ger altid det pro­dukt, de først kan for­stå.

Story­Brand har skabt suc­ces for mas­ser af virksomheder

Donald Mil­lers virk­som­hed Story­Brand og deres cer­ti­fi­ce­re­de Story­Brand gui­der har skabt mas­ser af syn­lig­hed og mas­ser af salg for tusin­der af virk­som­he­der over hele verden.

Såle­des er Story­Brand rygra­den i kom­mu­ni­ka­tio­nen hos alt lige fra sto­re mul­ti­na­tio­na­le virk­som­he­der, som Pro­cter & Gam­b­le, over små og mel­lem­sto­re virk­som­hed og til helt nystar­te­de iværk­sæt­ter­virk­som­he­der og soloentreprenører.

Ved at bru­ge nog­le eller alle ele­men­ter­ne i alle deres con­tent-mar­ke­ting og email-mar­keds­fø­rings­kampag­ner samt i opslag på de soci­a­le medi­er og tek­ster­ne på deres hjem­mesi­de har dis­se fir­ma­er skabt et klart og tyde­ligt bud­skab, der både går klart ind og bli­ver husket af kunderne.

Det gør Story­Brand til et af de mest effek­ti­ve mar­ke­ting­kon­cep­ter i verden.

Gra­tis work­shop: Skab et klart budskab!

Ønsker du at ska­be en tyde­li­ge­re kom­mu­ni­ka­tion og nog­le mere kla­re bud­ska­ber til din virk­som­heds markeds­føring, kan du med for­del del­ta­ge i vores luk­ke­de Face­book-grup­pe ”Klart bud­skab!”. Her kører vi hver 2. måned et 5 dages work­shop-for­løb, hvor vi – med hjælp fra sel­ve­ste Donald Mil­ler – gui­der dig til:

Kontakt os

At opbyg­ge din virk­som­heds eget Story­Brand BrandScript

Hvilke tekster skal rettes på siden

Hvil­ke tek­ster og bud­ska­ber, der skal ændres på hjemmesiden

Plan

Hvor­dan du får fle­re var­me leads fra din onli­ne markedsføring

Til­meld dig her, og vær blandt de før­ste, som får en invi­ta­tion til det næste 5 dages work­shop-for­løb på Facebook:

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

Spænd ikke ben for dit SEO-bureaus arbejde

Et SEO-bureau ska­ber stør­re syn­lig­hed i de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter for dit fir­mas hjem­mesi­de. Men hvad hjæl­per det, hvis de besø­gen­de har svært ved at for­stå, hvad der står på siderne? 

Spæn­der jan­te­loven ben for din hjemmeside?

Det er klart, du er stolt af dit fir­ma, og ger­ne vil bru­ge din hjem­mesi­den til at for­tæl­le kun­der­ne om alt det, som I er gode til. Men det brin­ger dig i fare for, at jan­te­loven spæn­der ben for din hjem­mesi­de . Læs hvor­for her!