fbpx
Vælg en side

Skriv tek­ster folk kan forstå!

Der­for skal du aldrig være ban­ge for, at svær­heds­gra­den af jeres tekst er for lav
Man­ge fir­ma­er er ban­ge for, at niveau­et er for lavt i de tek­ster, de har på deres hjem­mesi­de. For hvad vil kon­kur­ren­ter­ne og bran­chens eks­per­ter dog ikke tæn­ke? Ja, først og frem­mest bli­ver de næp­pe nogen­sin­de kun­der hos jer. Og I får ingen kun­der, hvis almin­de­li­ge men­ne­sker ikke kan for­stå det, I skri­ver på jeres hjem­mesi­de. Der­for ram­mer I aldrig for­kert, ved at hol­de svær­heds­gra­den på både viden og jeres tek­ster på hjem­mesi­den lave­re end I måske bry­der jer om.

Den udfor­dring man­ge især fir­ma­er står med, kan bedst illu­stre­res med et eksem­pel, der stam­mer fra bogen ”The art of expla­na­tion” af Lee LeFe­ver, man­den der mere eller min­dre opfandt explainer-videokonceptet.

Eksemp­let hand­ler om den unge nyud­dan­ne­de mand, der har fået mulig­hed for at præ­sen­te­re sit Ph.D.-projekt på en kon­fe­ren­ce, hvor der kom­mer en ræk­ke inter­es­san­te virk­som­hed­s­e­je­re. De kun­ne poten­ti­elt være inter­es­se­re­de i at ansat­te ham for at gen­nem­fø­re pro­jek­tet i deres virk­som­hed eller støt­te hans forsk­ning økonomisk.

Med på kon­fe­ren­cen kom­mer der også et par af hans gam­le pro­fes­so­rer fra uni­ver­si­te­tet og et par tid­li­ge­re medstu­de­ren­de, der har fået job inden for det sam­me fag­om­rå­de, som han skal tale om. 

Hans dilem­ma er nu, hvor­vidt han skal væl­ge at mål­ret­te sit oplæg mod de eks­per­ter, der sid­der i salen, som han ken­der og ger­ne vil impo­ne­re. Eller om han skal til­pas­se oplæg­get, så det kan for­stås at de poten­ti­el­le inve­sto­rer, han også ved, vil være til ste­de i salen.

Det gør ikke noget, at du for­tæl­ler noget, folk alle­re­de ved

Den unge mand ender natur­lig­vis med at gå efter pen­ge­ne og det bør I også gøre, når I skal beslut­te jer for niveau­et i de tek­ster, I har på jeres hjem­mesi­de. Der­for ram­mer I aldrig for­kert, ved at sig­te for lavt, når I skal være niveau­et for den viden, I beskri­ver på hjem­mesi­den – og niveau­et for det sprog, I skri­ver det i.

Det gør ikke noget, at folk læser noget, de alle­re­de ved. Det bekræf­ter dem i, at I har den for­nød­ne viden om emnet til, at I er den rig­ti­ge samarbejdspartner!

Det gør nem­lig ikke noget, at folk læser noget, de alle­re­de ved. Det bekræf­ter dem net­op i, at I har den for­nød­ne viden om emnet til, at I er den rig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ner for dem. De bli­ver ved selv­syn bekræf­tet i, at de her folk ved, hvad det hand­ler om. Der­for bli­ver de tryg­ge ved at hyre jer.

Sam­ti­dig øger det også chan­cer­ne for, at folk der ikke ved noget eller kun har et rin­ge kend­skab til det emne, I skri­ver om, væl­ger jer som leve­ran­dør, frem for de snob­be­de kon­kur­ren­ter der skri­ver i et alt for højt­tra­ven­de sprog.

Så net­op for­di I er i stand til at for­kla­re og per­spek­ti­ve­re det emne, I skri­ver om, så de besø­gen­de har kun­net for­stå det og se rele­van­sen i at få gjort noget ved pro­ble­met, bli­ver det jer, de væl­ger frem for jeres kon­kur­ren­ter – uan­set hvor meget eller hvor lidt, de ved om emnet.

God fag­lig for­mid­ling er vig­ti­ge­re end at pis­se ter­ri­to­ri­um af

Så væl­ger I et alt for aka­de­misk sprog og et videns­ni­veau, der kræ­ver at læse­ren er mindst lige så erfar­ne og ved lige så meget som jer selv, skræm­mer I alt for man­ge poten­ti­el­le kun­der væk. Og dem som ved nok om emnet til at for­stå, hvad I skri­ver, har vel ikke brug for jer til at løse opga­ven for sig.

Der er hel­ler ingen grund til at pla­stre tek­sten til med mar­ke­ting­flos­k­ler og salgs­gas. Det sor­te­rer folk alli­ge­vel fra eller bli­ver irri­te­ret over. Hvad det bety­der for jeres tro­vær­dig­hed og for jeres salg, kan du læse mere om i en anden arti­kel, som vi har skre­vet om skar­pe pri­ser.

I kom­mer hel­ler ikke til at frem­stå klo­ge­re eller bed­re, ved at skri­ve fle­re ord end nød­ven­digt. For selv om antal­let af ord har en vis betyd­ning i Goog­les vur­de­ring af den enkel­te side, bety­der det ikke noget, hvis I ikke har opti­me­ret siden i for­hold til de andre lige omkring 200 andre para­me­tre, som Goog­le bru­ger i deres vur­de­ring af jeres hjem­mesi­de. Skriv kun det antal ord, der er nød­ven­di­ge for at for­mid­le det bud­skab og den viden, der skal være på en enkel­te side.

Det antal ord er vi nået nu for det­te emne. Og har I brug for hjælp til at få skre­vet tek­ster­ne, så de ikke bli­ver for svæ­re, så: