fbpx
Vælg en side

Sådan opbyg­ger du ind­hol­det til din con­tent marketing-strategi

Når du skal plan­læg­ge ind­hol­det til din con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi, skal du sik­re dig, at du får skabt ind­hold, der både til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer. Sam­ti­dig skal du tæn­ke søg­bar­hed, del­bar­hed og ind­hold, andre vil lin­ke til ind i din plan­læg­ning – og huske ind­hold, der kon­ver­te­rer de besø­gen­de til kun­der. Det kræ­ver, at du ken­der din mål­grup­pe meget nøje, og de pro­blem­stil­lin­ger, udfor­drin­ger og drøm­me de har. Det får du et godt værk­tøj til her — som uddy­bes i en GRA­TIS e‑bog!

Før du går i gang med at udvik­le ind­hold til jeres con­tent mar­ke­ting, er det vig­tigt, at I har nog­le over­ord­ne­de for­ret­nings­mål for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet. Der­næst bør I have nog­le mål og en klar stra­te­gi for, hvad det er, I vil opnå med jeres con­tent mar­ke­ting. Er der stør­re syn­lig­hed gene­relt eller ønsker I, at jeres con­tent mar­ke­ting skal under­støt­te sal­get af bestem­te pro­duk­ter eller tjenester?

Når jeres over­ord­ne­de con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi er lagt, kan I begyn­de at plan­læg­ge de enkel­te con­tent mar­ke­ting-kampag­ner nær­me­re. Oftest vil de være mål­ret­tet en nær­me­re afgræn­set mål­grup­pe og kræ­ve, at I udvik­ler en ræk­ke nøje defi­ne­re­de styk­ker ind­hold, der udgør det bæren­de ele­ment i kampagnen.

Hvor­dan I udfø­rer for­ar­bej­det til den­ne ind­holdspro­duk­tion, ser vi nær­me­re på i den­ne artikel.

Start med at lære mål­grup­pen at kende?

Skal du udvik­le noget ind­hold, der er rele­vant og inter­es­sant for mål­grup­pen, hand­ler det først og frem­mest om, at du lærer mål­grup­pen bed­re at ken­de. Det hand­ler ikke bare om de rå demo­gra­fi­ske data om alder, stil­ling, hus­stand­s­ind­komst og alt det der.

Nej, du skal sør­ge for at kom­me hele vej­en rundt om mål­grup­pen og især sik­re dig, at du har en god ind­sigt i, hvil­ke følel­ser, udfor­drin­ger og drøm­me mål­grup­pen har om det emne eller fag­om­rå­de, som kampag­nen omhand­ler. Du bør også sæt­te dig ind i, hvad mål­grup­pen ople­ver i hver­dag­en, der kan få dem til at begyn­de at søge efter mere infor­ma­tion eller kon­kre­te løs­nings­for­slag til pro­ble­mer og udfordringer.

End­vi­de­re bør du vide noget om, hvil­ke løs­nin­ger mål­grup­pen måske alle­re­de har for­søgt på deres pro­ble­mer, hvil­ke hold­nin­ger og for­dom­me de har, og hvad de hører af menin­ger og hold­nin­ger fra andre kol­le­ga­er, medi­er og så videre.

Til det for­mål anven­der vi en let­te­re til­pas­set udga­ve af det såkald­te empa­ti-kort, som du måske alle­re­de ken­der fra bogen om Busi­ness Model Gene­ra­tion. Til at assi­ste­re os i vores viden­sind­sam­ling, anven­der vi  en ræk­ke mere eller min­dre sel­vop­fund­ne værk­tø­jer og tek­nik­ker, som støt­ter op om de for­skel­li­ge fel­ter i kor­tet. Dem kom­mer vi ikke yder­li­ge­re ind på i den­ne arti­kel. Men du får alle vores værk­tø­jer med, hvis du down­lo­a­der den gra­tis E‑bog, som du kan få andet steds i den­ne artikel.

Til at give over­blik over mål­grup­pen for de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, anven­der vi en til­pas­set udga­ve af det empa­ti-kort, du måske alle­re­de ken­der fra bogen om Busi­ness Model Gene­ra­tion.

Hele kor­tet er opdelt i en ræk­ke fel­ter, der hver for sig dæk­ker de for­skel­le del­e­le­men­ter, du skal have styr på, for at ken­de mål­grup­pen så ind­gå­en­de, at du bli­ver i stand til at ska­be inter­es­sant og rele­vant ind­hold til den.

Den neder­ste del af empa­ti-kor­tet (de to fel­ter i bun­den) er der, hvor du oftest vil fin­de emner­ne for det ind­hold, der skal udvik­les, mens de øver­ste fire fil­ter giver input til vink­len på de enkel­te emner, samt hvor­dan du skal for­mu­le­re dig over­for mål­grup­pen, for at gøre ind­hol­det aller­mest indbydende.

Empa­ti-kor­tets seks felter

Vi star­ter altid med at udfyl­de de to neder­ste fel­ter med de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, frygt, mål, ønsker og drøm­me som mål­grup­pen har omkring det emne eller den type pro­dukt eller tje­ne­stey­del­se, som vi vil bru­ge con­tent mar­ke­ting-kampag­nen til at promovere.

Det er som sagt her, du fin­der de fle­ste arti­ke­li­de­er og inspira­tion til, hvad der skal foku­se­res på, når du resear­cher de øverst fire fel­ter. Men nog­le gan­ge giver gen­nem­gan­gen af de øver­ste fire fel­ter efter­føl­gen­de nye punk­ter til de neder­ste to, lige­som der ofte opstår fle­re arti­ke­li­de­er eller for­skel­li­ge vink­ler på de ide­er, du alle­re­de har fun­det forneden.

Gem alle vink­ler­ne. Dem der ikke bli­ver brugt i sel­ve kampag­nen, kan måske anven­des som sup­ple­ren­de ind­hold. Hvad det er, kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artiklen.

Ved at løse folks pro­ble­mer, tale til deres drøm­me, og gøre dem i stand til at beskyt­te dem mod det, de fryg­ter, kan du nemt få folks opmærk­som­hed — især i søgeresultaterne. 

Løs folks pro­ble­mer, tal til deres drøm­me, og beskyt dem mod det, de frygter

Skal du have folks udel­te opmærk­som­hed, skal du løse deres pro­ble­mer, tale til deres drøm­me, og gøre dem i stand til at beskyt­te dem mod det, de fryg­ter. Så start med en brain­storm over, hvad det er for pro­ble­mer og ønsker, mål­grup­pen har i rela­tion til det emne eller de produkter/ydelser, som jeres con­tent mar­ke­ting kampag­ne omhandler.

List pro­ble­mer og udfor­drin­ger til ven­stre og mål og drøm­me til høj­re. I takt med at du gør det, opda­ger du, hvor­dan hvert enkelt punkt i de to fel­ter nemt kan kon­ver­te­res til en rele­vant artikel.

Til brain­stormen er det en god ide at få hjælp fra jeres sæl­ge­re og kun­desup­port, hvis I har en sådan. Det er folk, der er i direk­te kon­takt med mål­grup­pen – måske hver ene­ste dag. Der­for er de helt up-to-date med, hvor det er sko­en tryk­ker, og hvad det er, der får folk til at købe de for­skel­li­ge pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som kampag­nen skal under­støt­te sal­get af.

Det er også dem, der ved mest om mål­grup­pens hold­nin­ger og for­dom­me, samt ved noget om, hvad folk i mål­grup­pen alle­re­de har prø­vet for at løse de for­skel­li­ge pro­ble­mer eller opnå deres mål. Det er god viden at have med om bor­det, når I skal i gang med at udfyl­de de øver­ste fire fel­ter i empati-kortet.

Mål­grup­pen er ikke nød­ven­dig­vis klar over, hvad det er for pro­ble­mer, de har. I ste­det ople­ver de nog­le symp­to­mer på pro­ble­mer­ne og udfordringerne. 

Hvad ser og ople­ver målgruppen?

I fel­tet Ser/oplever til høj­re i de øver­ste fire fel­ter på empa­ti-kor­tet, sam­ler du infor­ma­tio­ner om de ting, der får mål­grup­pen til at søge efter løs­nin­ger eller fle­re infor­ma­tio­ner om det emne eller de produkter/ydelser, der er i fokus i con­tent marketing-kampagnen.

Her tæn­ker de fle­ste oftest pro­ble­mer og udfor­drin­ger. Men her er det vig­tigt at huske på, at folk i mål­grup­pen ikke nød­ven­dig­vis er klar over, hvad det er for pro­ble­mer, de har. I ste­det ople­ver de nog­le symp­to­mer på pro­ble­mer­ne og udfordringerne.

Det er en ene­stå­en­de chan­ce for jer til at ska­be stør­re tro­vær­dig­hed omkring jeres fir­ma, hvis I kan beskri­ve dis­se symp­to­mer, så mål­grup­pen kan iden­ti­fi­ce­re sig med dem og tæn­ke ”Hej, det ople­ver jeg da også” – og så der­ef­ter for­kla­re dem, hvad det er for et pro­blem, der ska­ber symp­to­mer­ne og give dem en løs­ning på det­te pro­blem – f.eks. igen­nem jeres pro­dukt eller tjeneste.

Har de først ople­vet jer give dem den aha-ople­vel­se en gang, står I meget stær­ke­re over­for målgruppen.

Tjek de web­me­di­er som mål­grup­pen benyt­ter i for­vej­en inden for jeres fag­om­rå­de og se, hvil­ken viden og hvil­ke hold­nin­ger de brin­ger til torvs — og find ud af hvor­dan I kan adskil­le jer fra dem. 

Hvad hører og læser mål­grup­pen andre ste­der fra?

I fel­tet Hører til ven­stre i empa­ti-kor­tets fire øver­ste fel­ter, note­rer du kil­der­ne til de hold­nin­ger og menin­ger, som mål­grup­pen alle­re­de har til emnet eller pro­duk­ter­ne. Her bør du også liste, hvad mål­grup­pen alle­re­de må for­ud­sæt­tes at vide om emne, samt hvor de har fået den­ne viden fra.

I prak­sis hand­ler det om, at fin­de ud af, hvil­ke medi­er og hjem­mesi­der mål­grup­pen læser og får infor­ma­tion fra inden for det fag- eller emne­om­rå­de, jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne dæk­ker. Tjek også søge­re­sul­ta­ter­ne på den før­ste side for alle de søge­ord, fra­ser eller long-tail-søg­nin­ger, der ind­går i kampagnen.

Hvil­ke hold­nin­ger og hvil­ken viden brin­ger dis­se kil­der til torvs og hvor­dan kan I skil­le jer ud fra dem med f.eks. en unik løs­ning eller en ny og meget bed­re vin­kel. Et er sik­kert: Skri­ver I det sam­me som alle de andre, druk­ner jeres bud­skab eller pro­duk­ter i mæng­den. Skal I skil­le jer ud, skal I kom­me med noget nyt og ander­le­des – og ikke være ban­ge for at have en hold­ning til tingene!

Hvil­ke følel­ser har mål­grup­pen i dag om det emne­om­rå­de, jeres kampag­ne omhand­ler — og hvad vil de ger­ne føle i stedet? 

Hvil­ke følel­ser og tan­ker har målgruppen?

Tan­ker og føler-fel­tet øverst i empa­ti-kor­tets øver­ste fire fel­ter er nok et af de mest cen­tra­le fel­ter efter vores mening. Det er her I fin­der ind­gangs­vink­ler­ne til det ind­hold, som I udvik­ler til kampag­nen og her I fin­der argu­men­ter­ne for de hold­nin­ger, pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne skal promovere.

Folk køber med følel­ser­ne, ikke logik­ken. For når alt kom­mer til alt, er der ingen kun­der, som ønsker sig et kon­kret pro­dukt. Nej, de har nega­ti­ve følel­ser omkring et pro­blem eller en udfor­dring, som de ger­ne vil af med eller har en drøm eller et ønske, de ger­ne vil have opfyldt – og det kan et kon­kret pro­dukt hjæl­pe dem med.

Så foku­ser på, hvad mål­grup­pen føler i dag – og hvad de ger­ne vil føle i ste­det og brug så nog­le af de følel­ser til at beskri­ve, hvil­ken befri­el­se det vil være, når jeres løs­ning, pro­dukt eller tje­ne­ste har gjort det muligt for dem at løse deres pro­blem eller opnå deres mål. Det skal nok fan­ge deres opmærksomhed!

Har I et kon­kret pro­dukt, bør du også se nær­me­re på de for­skel­li­ge pro­duk­te­gen­ska­ber ved pro­duk­tet og iden­ti­fi­ce­re, hvor­dan det kan hjæl­pe mål­grup­pen af med dis­se følel­ser og hvil­ken ind­virk­ning eller for­del, den pågæl­den­de egen­skab vil have for mål­grup­pen – samt hvor­dan det vil få dem til at føle sig.

“Få den kom­plet­te værk­tøjskas­se med empa­ti-kor­tet og alle hjæl­pe­værk­tø­jer­ne ved at hen­te den gra­tis e‑bog her!”

Med søge­ord­s­a­na­ly­sen får du styr på, hvil­ke ter­mer, begre­ber og ven­din­ger, som er de rig­ti­ge at bru­ge, samt får fun­det inter­es­san­te long­tail-søg­nin­ger. Sam­ti­dig sik­rer du dig natur­lig­vis, at du får opti­me­ret dine tek­ster, så de får de pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, som de fortjener. 

Find eller uddyb de inter­es­san­te arti­ke­li­de­er med en mål­ret­tet søgeordsanalyse

I løbet af mål­grup­pe­a­na­ly­sen får I sand­syn­lig­vis fle­re for­skel­li­ge ide­er til rele­van­te artik­ler. Tag nu dis­se ide­er og brug et værk­tøj som Goog­le Keyword Plan­ner eller Story­ba­se til at fin­de de søg­nin­ger, som det giver mening, at få arti­ke­li­de­er­ne til at ran­ke for i søgeresultaterne.

Afklar ord, ven­din­ger og søgehensigter

Ved hjælp af søge­ord­s­a­na­ly­sen får du sam­ti­dig afkla­ret, hvil­ke ord som er de rig­ti­ge at bru­ge, når du sam­ti­dig vil sik­re dig, at din tekst bli­ver set af flest muli­ge inter­es­se­re­de på Google.

Du får også fun­det ud af, om du skal anven­de det ene eller det andet ord for et begreb, en term eller en ven­ding, for at mål­grup­pen for­står, hvad du taler om. Går du mål­ret­tet efter at bru­ge de ord, som der er flest søg­nin­ger på, er der både størst sik­ker­hed for, at du ram­mer mål­grup­pens sprog­brug og at artik­len kan træk­ke fle­re rele­van­te besø­gen­de fra søgeresultaterne.

Saml søge­or­de­ne efter søgehensigten

Når du vur­de­rer de søge­ord, du fin­der, bør du også være opmærk­som på, hvad der har været bru­ge­rens hen­sigt med søgningen.

Jo bed­re du kan ram­me det mind-set, den besø­gen­de hav­de i tan­ker­ne, da han eller hun fore­tog søg­nin­gen, jo mere rele­vant bli­ver din arti­kel og jo bed­re kom­mer den til at ran­ke for den pågæl­den­de søg­ning – qua snak­ken om ”rele­vant og spe­ci­fikt” i kapit­let om, hvad der ken­de­teg­ner godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som du læste tid­li­ge­re i bogen.

Grup­pér søge­or­de­ne efter søge­hen­sigt og brug den­ne grup­pe­ring, når du skal mål­ret­te de enkel­te styk­ker ind­hold nærmere.

Byg altid ind­hold til longtails

Søge­ord­s­a­na­ly­sen giver oftest også nog­le spæn­den­de og inter­es­san­te long­tail-søg­nin­ger med rela­tio­ner til de pro­blem­stil­lin­ger med vide­re, som I har iden­ti­fi­ce­ret i for­bin­del­se med målgruppeanalysen.

Den lan­ge søge­fra­se afslø­rer både søge­hen­sig­ten og moti­va­tio­nen bag søg­nin­gen meget præ­cist, hvor­for det bli­ver nemt at mål­ret­te ind­hol­det og der­med gøre det end­nu mere til­lok­ken­de og over­be­vi­sen­de at læse for de vir­ke­lig inter­es­se­re­de besø­gen­de, der har fore­ta­get den pågæl­den­de longtail-søgning.

Der skal mere til en god søgeordsanalyse

Der kan skri­ves meget mere om søge­ord­s­a­na­ly­se, men det er ikke det, der er i fokus i den­ne arti­kel. Så med dis­se par meget rele­van­te tips, går vi vide­re med plan­læg­nin­gen af indholdet.

Ved at opde­le ind­hol­det, så du får dæk­ket de for­skel­li­ge ind­holds­fa­ser i din con­tent mar­ke­ting-fun­nel, sik­rer du, at de besø­gen­de kom­mer hele vej­en fra til­fæl­dig besø­gen­de til kun­de. Du kan læse mere om ind­holds­fa­ser­ne i con­tent mar­ke­ting her.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re format.

Opdel ind­hol­det, så det dæk­ker de 3 faser i con­tent marketing

Når du har fun­det de mest rele­van­te og inter­es­san­te emner, søge­ord, søge­fra­ser og søge­hen­sig­ter til det ind­hold, der skal ind­gå i kampag­nen, skal du begyn­de at tæn­ke i, hvor­dan du opde­ler ind­hol­det, så det dæk­ker de 3 faser, man tra­di­tio­nelt arbej­der med i con­tent mar­ke­ting. Det dre­jer sig om ind­hold, der enten:

  • Til­træk­ker
  • Fast­hol­der
  • Kon­ver­te­rer

Ind­hold, der tiltrækker

Det ind­hold, der til­træk­ker er som oftest det ind­hold, der er udvik­let til at ran­ke for de søge­ord og ter­mer, som I ger­ne vil fin­des for. Det er ind­hold, der sva­rer på de spørgs­mål og søge­hen­sig­ter som folk har.

Det er ind­hold, der er resear­chet, vel­gen­ne­m­ar­bej­det og velskre­vet og som sva­rer mål­ret­tet på de spørgs­mål, som folk har stil­let. Kort sagt, ind­hold der lever op til de fire fak­to­rer, som godt ind­hold skal opfyl­de.

Ind­hold, der fastholder

Det ind­hold som fast­hol­der folk, er enten det ind­hold, som de opda­ger, når de er kom­met til jeres hjem­mesi­de via noget ind­hold, der har til­truk­ket dem. Det kan være rela­te­re­de artik­ler, inter­ne link på sider­ne eller ind­hold, eller de links I har I jeres foo­ter eller sidebar.

Det kan også være det ind­hold, der lig­ger i jeres auto­ma­ti­se­re­de nyheds­bre­ve, ind­hold i poster på jeres Face­book-side eller som I lin­ker hjem til fra gæste­ind­læg på andre blogs, artik­ler udgi­vet i andre medi­er eller lignende.

End­nu vig­ti­ge­re! Det er ind­hold af sam­me høje kva­li­tet som det ind­hold, I har brugt til at til­træk­ke de besø­gen­de med. For jo fle­re gode ople­vel­ser de får med jeres ind­hold, jo mere tro­vær­di­ge bli­ver I i deres øjne. Så hold kva­li­te­ten høj og øg chan­cer­ne for, at folk bli­ver kun­der os jer.

Ind­hold, der konverterer

Jo fle­re gode ople­vel­ser de besø­gen­de har haft med jeres ind­hold, jo stør­re er chan­cen for, at de køber af jer. Fak­tisk er det ikke for­kert at sige, at de alle­re­de har køb af jer, hver gang de har læst det ind­hold, som I har udgivet.

Der­for behø­ver I ikke at skub­be vold­somt meget på, når I skal have folk til at kon­ver­te­re til kun­der. Hold en sober og ærlig tone og lad være med at gra­ve mar­ke­ting­flos­k­ler­ne frem på de lan­dings­si­der, som I udvik­ler til at kon­ver­te­re kun­der­ne. Det gæl­der uan­set om der er tale om en side, hvor for­må­let er, at få dem til at til­mel­de sig, jeres nyheds­brev, eller om siden prom­ove­rer et kon­kret produkt.

Ved at opde­le ind­hol­det, så det tje­ner for­skel­li­ge for­mål, kan du sik­re dig, at du får til­truk­ket flest muli­ge besø­gen­de gen­nem så man­ge for­skel­li­ge kana­ler som muligt. Især udbre­del­sen af det søg­ba­re, del­ba­re og link­ba­re ind­hold kan være med til at gene­re­re rig­tig meget tra­fik til hjemmesiden.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re format.

Sørg for dæk­ke de for­skel­li­ge indholdshensigter

Det ind­hold som I udvik­ler til hver af de 3 faser af jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, kan igen opde­les i 4 for­skel­li­ge ind­holds­hen­sig­ter. Det hand­ler om:

  • Søg­bart
  • Del­bart
  • Link­bart og
  • Kon­ver­te­ren­de

ind­hold. De skal udvik­les og skri­ves på hver sin måde, da ind­hol­det og orga­ni­se­rin­gen af ind­hol­det skal pas­se til den hen­sigt, som I har med indholdet.

Søg­bart indhold

Det søg­ba­re ind­hold anven­des pri­mært i til­træk­nings­fa­sen af con­tent mar­ke­ting-kampag­nen. Det er som alle­re­de nævnt ind­hold, der er udvik­let til at ran­ke for de søge­ord, som I ger­ne vil fin­des på i søgeresultaterne.

Det kræ­ver, at I er ekstra omhyg­ge­li­ge med at søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re ind­hol­det. Når du udvik­ler ind­hol­det, skal du fore­stil­le dig, at det skal besva­re det spørgs­mål, som den besø­gen­de hav­de i hove­d­et, da han beslut­te­de sig for at søge på Goog­le – samt at det pas­ser til den hen­sigt, han hav­de med søgningen.

Den typi­ske søge­hen­sigt er her en infor­ma­tions­søg­ning. Men det er ikke ale­ne det, vi mener med søge­hen­sig­ten. Du skal også gen­nem­skue, hvad moti­va­tio­nen til søg­nin­gen var. Var det et pro­blem eller et mål, der fik ved­kom­men­de til at søge. Det afgør nem­lig, hvil­ken vin­kel du skal til­gå emnet for søg­nin­gen på.

Del­bart indhold

Del­bart ind­hold er som nav­net siger, ind­hold som folk har lyst til at dele med andre på Face­book og andre soci­a­le medi­er. Det er ind­hold, der både kan bru­ges i til­træk­nings- og fast­hol­del­ses­fa­sen af jeres con­tent marketing-kampagne.

Pri­mært vir­ker det oftest som til­træk­nings­ind­hold, for­di det for man­ge vil være før­ste gang, de stif­ter bekendt­skab med jer, jeres fir­ma og jeres pro­duk­ter og tjenesteydelser.

Når I udvik­ler ind­hol­det, er det vig­tigt, at I tæn­ker del­bar­he­den ind i det. Det kan I gøre på et utal af måder. F.eks. ved at ska­ber tan­ke­væk­ken­de ind­hold, sjovt ind­hold eller ind­hold, som har en over­ra­sken­de vin­kel på et emne, der er popu­lært og oppe i tiden. Oftest vil ind­hol­det være pro­du­ce­ret som video, info­gra­fik eller et andet ind­holds­for­mat en tekst.

Link­bart indhold

Den­ne type ind­hold er udvik­let, så det er inter­es­sant for andre at lin­ke til fra deres hjem­mesi­de. Det kan være i form af intro­du­ce­ren­de eller uddy­ben­de ind­hold (cor­ner­sto­ne con­tent) om et bestemt emne (f.eks. vores arti­kel om pro­dukt­tek­ster, som fle­re lin­ker til, når de ønsker at pege folk i ret­ning af en grun­dig gen­nem­gang af emnet) eller en res­sour­cesi­de, der giver over­blik over emnet og lin­ker ud til egne under­si­der eller sider på andre sites, der uddy­ber del­e­le­men­ter af emnet yderligere.

Selv om det også er tænkt som ind­hold, der til­træk­ker nye besø­gen­de, er det også godt at tæn­ke link­bart ind­hold ind som fast­hol­den­de ind­hold, de kan dyk­ke ned I, når de først er lan­det på jeres side.

Kon­ver­te­ren­de indhold

Kon­ver­te­ren­de ind­hold er kort for­talt ind­hold, der er udvik­let til kon­ver­te­rings­fa­sen i jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne. Det er lan­dings­si­der, sign-up sider og lig­nen­de ind­hold, som er skabt for at sæl­ge pro­duk­ter eller tje­ne­ster eller få de besø­gen­de til at til­mel­de sig nyheds­bre­ve, webi­nar eller arrangementer.

Skal kon­ver­te­rings­ind­hol­det have størst mulig effekt, skal det helst rela­te­rer til det øvri­ge ind­hold i kampag­nen på en eller anden måde. Det kan være gen­nem gen­brug af bil­le­der, illu­stra­tio­ner eller eksemp­ler, som de besø­gen­de har mødt tidligere.

Omvendt bør kon­ver­te­rings­ind­hol­det ikke vir­ke for ind­for­stå­et eller ufor­stå­e­ligt for dem, der lan­der på en side med kon­ver­te­rings­ind­hold uden at ken­de til den con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, der lig­ger forud.

Du kan også bare bru­ge en eksi­ste­ren­de pro­dukt­si­de som kon­ver­te­rings­ind­hold i kampag­nen. Det er den nem­me­ste løs­ning og sik­re, at du ikke skal opda­te­re fle­re sider, hver gang der sker f.eks. ændrin­ger i pro­dukt­spe­ci­fi­ka­tio­ner eller priser.

Har du en klar stra­te­gi for mar­keds­fø­rin­gen af de enkel­te sider på hjem­mesi­den, kan du med for­del pro­du­ce­re de for­skel­li­ge ele­men­ter som sup­ple­ren­de ind­hold til siden i for­bin­del­se med tekst­pro­duk­tio­nen til din con­tent marketing-kampagne.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re format.

Husk også at plan­læg­ge det sup­por­te­ren­de indhold

Ud over sel­ve hove­d­ind­hol­det til hjem­mesi­den, bør du tæn­ke for­skel­li­ge for­mer for sup­por­te­ren­de ind­hold ind i din con­tent mar­ke­ting-kampag­ne. Det kan være tek­ster til blo­gind­læg på Lin­ke­dIn eller læn­ge­re poster på Face­book, der giver en anden vin­kel eller tea­ser noget af det ind­hold i kampag­nen, der er udgi­vet på hjemmesiden.

En anden mulig­hed er at optræ­de i nog­le af de podcasts eller webi­na­rer, som mål­grup­pen føl­ger. Her kan det være en for­del at byg­ge en sær­lig lan­dings­si­de til dem som hører eller se webi­na­ret, der tager fat i de besø­gen­de, der­fra hvor du slap dem i det pågæl­den­de ”pro­gram”.

Det kan også være, at du væl­ger at udvik­le en ræk­ke AdWords- eller Face­book-annon­cer, der dels kan til­træk­ke nye besø­gen­de til kampag­nen eller fast­hol­de dem ved­hjælp af ret­ar­ge­ting, som alle­re­de har set noget andet ind­hold fra kampagnen.

Ende­lig er der mulig­hed for link­bu­il­din­g­ar­tik­ler på andre hjem­mesi­der, gæste­ind­læg på de blog­si­tes mål­gru­pen kom­mer på eller lig­nen­de gæste­o­p­træ­den­der, der ska­ber tra­fik ind til con­tent mar­ke­ting-kampag­nen. Der er man­ge mulig­he­der, som du kan udnyt­te på for­skel­lig vis, alt efter hvad der giver rele­vans og mening i for­hold til mål­grup­pen og kampagnen.

Når ind­hol­det skal pro­du­ce­res, kan du væl­ge at gøre det selv eller out­sour­ce opga­ven til et pro­fes­sio­nelt con­tent marketing-bureau. 

Så skal ind­hol­det produceres

Nu mang­ler du bare at gå i gang med at pro­du­ce­re de for­skel­li­ge styk­ker ind­hold til kampag­nen. Det er oftest den del af plan­læg­nin­gen, der tager længst tid for jer. Du kan også væl­ge at udde­le­ge­re tekst­ar­bej­det til et bureau som vores. Vi udvik­ler alle for­mer for ind­hold til alt fra hele con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, kon­kre­te ind­holds­si­der til hjem­mesi­der og til pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster til webs­hops. End­vi­de­re pro­du­ce­rer vi også explai­ner- og ani­ma­tions­vi­deo­er, e‑bøger og andre con­tent marketing-elementer.

Vil du selv i gang, kan du få en kort intro­duk­tion til, hvor­dan vi ska­ber godt ind­hold som ran­ker højt i Goog­le på vores side om SEO-tek­ster. Så kan du se, hvor­dan søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster skal skri­ves i dag.

Og vil du have hjælp til at skri­ve godt ind­hold til net­tet, som ran­ker godt i søge­ma­ski­ner­ne? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her: