fbpx
Vælg en side

Sådan ska­ber du den storytel­ling, der får folk i gang med at læse dit indhold

Kun­sten at få folk til at læse dit ind­hold på hjem­mesi­den, hand­ler om i det hele taget at få dem i gang med at læse. Her er storytel­ling en god krog til at fan­ge din læser. Hvor­dan du opbyg­ger den bed­ste histo­rie til det for­mål, ser vi nær­me­re på i den­ne artikel.

Kan du huske den­gang, du gik i skole?

Bemær­ke­de du, hvor­dan der bare var nog­le af lærer­ne, der var bed­re til at fan­ge din opmærk­som­hed i timer­ne end de andre lære­re? Og nemt kun­ne bli­ve ved med at behol­de den hele timen igennem!

Hvor­dan de gjor­de det?

Ja, sand­syn­lig­vis star­te­de de med at intro­du­ce­re det nye stof på en måde, så det gav rele­vans for dig. Ja, måske kun­ne de lige­frem præ­sen­te­re det på en måde, så du nær­mest brænd­te efter at få sva­ret. F.eks. ved at for­tæl­le en histo­rie, der opbyg­ge­de enten noget nys­ger­rig­hed eller et spæn­dings­mo­ment omkring det, som de efter­føl­gen­de lær­te dig.

Nøj­ag­tig lige sådan er det med tekster!

Her er histo­ri­er en af de bed­ste måder at fan­ge læse­rens opmærk­som­hed på.

Der­for er storytel­ling så effektfuld

Når du begyn­der din tekst med at for­tæl­le en histo­rie, får du læse­rens ful­de opmærk­som­hed med det sam­me – helt af sig selv. Vores hjer­ner fat­ter helt auto­ma­tisk inter­es­se for histo­ri­er, for­di vi er gea­ret til at lyt­te til og lære af histo­ri­er. Sådan har det været lige siden urti­den. Den­gang blev histo­ri­er en vig­tig del af det at over­brin­ge viden fra den ene gene­ra­tion til den næste. Og så var de et her­ligt tids­for­driv, når hele stam­men sad rundt om lej­r­bå­let hver aften i mørket.

Der­for er der iføl­ge en af kog­ni­tions­psy­ko­lo­gi­ens pio­ne­rer, den ny afdø­de Jero­me Brau­ner, 22 gan­ge så stor sand­syn­lig­hed for, at du husker de fak­ta, du har læst, hvis de er pak­ket ind i en historie.

Hvor­dan byg­ger du historien?

De histo­ri­er, der vir­ker bedst, er dem, der præ­sen­te­rer en eller anden kon­flikt eller et pro­blem, og der­ef­ter for­tæl­ler, hvor­dan det bli­ver løst. Men andre for­mer for histo­ri­er kan også sag­tens bruges.

Det kan være histo­ri­er om

 • dig selv
 • mål­grup­pen
 • opdig­te­de personer

Væl­ger du den sidst­nævn­te kate­go­ri, skal hoved­per­so­ner­ne i histo­ri­en helst besid­de nog­le egen­ska­ber, pro­ble­mer eller drøm­me, der min­der om dem, din mål­grup­pe også har, eller nemt kan sæt­te sig ind i.

Histo­ri­en behø­ver ikke at være lang. Det vig­tig­ste er bare, at den er rele­vant for det emne, dit ind­hold hand­ler om. For­tæl­ler du ikke rele­van­sen meget hur­tigt i histo­ri­en, risi­ke­rer du at hæg­te læse­ren af igen.

Du bør altid opbyg­ge den ind­le­den­de histo­rie i tre dele:

 • Kro­gen – Kro­gen er sel­ve den ind­le­den­de histo­rie, der fan­ger læse­ren ind. Den kan star­te på man­ge for­skel­li­ge måder – f.eks. med et spørgs­mål, sådan som den histo­rie, der ind­le­der den­ne arti­kel gør.
 • Over­bin­din­gen – Det er her, du for­tæl­ler histo­ri­ens rele­vans for ind­hol­dets emne. Oftest er det hvil­ken betyd­ning histo­ri­ens poin­te har for emnet. F.eks. fun­ge­rer sæt­nin­gen ”Nøj­ag­tigt lige sådan er det med tek­ster!” som over­bin­din­gen fra histo­ri­en, der ind­le­der den­ne artikel.
 • Postu­la­tet – Postu­la­tet fun­ge­rer som en slags opsum­me­ring af ind­hol­dets vig­tig­ste poin­te. Det skal helst skri­ves net­op, så det frem­står som et postu­lat. I den­ne arti­kel er sæt­nin­gen ”Her er histo­ri­er en af de bed­ste måder at fan­ge læse­rens opmærk­som­hed på.” det postu­lat, som jeg efter­føl­gen­de bru­ger resten af arti­kel på at bevise.

Skriv histo­ri­en til sidst!

Den bed­ste måde at få skabt den rig­ti­ge histo­rie til at fan­ge læse­rens opmærk­som­hed med, er ved at ven­te med at skri­ve histo­ri­en, til du har skre­vet resten af artik­len. Så ved du nem­lig helt præ­cist, hvor­dan artik­len kom­mer til at for­lø­be og hvil­ke poin­ter den fremfører.

Der­ved bli­ver det meget nem­me­re at få skabt eller fun­det den helt rig­ti­ge histo­rie til at ind­fan­ge læse­ren med på den mest rele­van­te måde.

Bind til­ba­ge til din storytel­ling i afslutningen

Skal du gøre afslut­nin­gen på dit ind­hold ekstra effekt­fuldt, skal du afslut­te det ved at bin­de til­ba­ge til den histo­rie, du star­te­de med at for­tæl­le. Der­ved vir­ker dit ind­hold mere afrun­det – og som om du har taget læse­ren med hele vej­en rundt om emnet og til­ba­ge til udgangspunktet.

I den­ne arti­kel kun­ne det f.eks. være:

Så selv om con­tent mar­ke­ting måske ikke engang var opfun­det, den­gang du gik i sko­le, lær­te de bed­ste af dine lære­re dig et meget vig­tigt tri­ck, der har fået mas­ser af læse­re til at begyn­de at læse tek­ster på net­tet, de måske slet ikke ane­de var så interessante.

Jo, der er nok, du kan tak­ke din gam­le sko­le­læ­rer for.

BONUS: Sådan får du læse­ren hele vej­en igen­nem dit indhold

En god histo­rie alt­så et godt udgangs­punkt til at få dine besø­gen­de til at inter­es­se­re sig for tek­sten på din hjem­mesi­de. Men histo­ri­en er ikke altid nok til, at den får den besø­gen­de til at læse ind­hol­det helt til ende.

Her kan du med for­del bru­ge en ræk­ke andre copy­wri­ting-stra­te­gi­er, som byg­ger på alt lige fra almen psy­ko­lo­gi over kog­ni­ti­ve pro­ces­ser og til adfærdsdesign.

F.eks. er det vig­tigt at:

 • Du aktivt anven­der buck­et bri­ga­des gen­nem hele tek­sten, der gør læse­ren nys­ger­rig på, hvad der sker læn­ge­re frem­me i tek­sten – eller ind­fan­ger deres inter­es­se og opmærk­som­hed, når læse­ren er ved at miste den.
 • Din tekst er nem at skim­me med man­ge mel­lem­ru­brik­ker og det vig­tig­ste stå­en­de først i hvert afsnit i brødteksten.
 • Du bru­ger punk­top­stil­lin­ger – og ger­ne gra­fi­ske punk­top­stil­lin­ger – til at give over­blik, ska­be inter­es­se og tea­se ind­hol­det ned gen­nem artiklen.
 • Tek­sten har en klar rød tråd, så læse­ren ikke bru­ger kræf­ter på at for­stå de ord der står, og den måde de er sat sam­men på.
 • Tek­sten er opbyg­get, så den er nem at læse på mobi­len med man­ge kor­te afsnit med man­ge kor­te sætninger.
 • Tek­sten ikke er opbyg­get som en tekst­mur, der ikke er til at få hul på.
 • Tek­sten er opdelt i logi­ske enhe­der, der kan læses i et sam­men­hæn­gen­de kon­cen­tra­tions­in­ter­val.

Alle tek­nik­ker øger chan­cer­ne for, at de besø­gen­de kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!