fbpx
Vælg en side

Sådan skri­ver du vir­ke­lig unik­ke Unique Sel­ling Points

Træt af, at dine USP’er lig­ner alle andres?

Klin­ger det efter­hån­den lidt for hult at love hur­tig leve­ring, læn­ge­re retur­ret, god kun­de­ser­vi­ce, og nøj­ag­tigt det sam­me som alle de andre i din bran­che også slår på i deres USP – Unique Sel­ling Point? Her får du opskrif­ten på, hvor­dan du skri­ver vir­ke­lig unik­ke USP’er, der ikke lyder som konkurrenternes.

Dit USP er det, der skal få kun­der­ne til at væl­ge net­op din butik frem for alle kon­kur­ren­ter­nes. Men hvis dine USP’er lyder præ­cis som alle kon­kur­ren­ter­nes, taber de hur­tigt slag­kraf­ten. I ste­det får de dig bare til at lyde som alle de andre.

Hvad gør du så? Jo, du fin­der din helt egen måde at skri­ve dine USP’er på ved at foku­se­re på den vær­di eller for­del, som kun­den reelt ople­ver, når de hand­ler med net­op jeres fir­ma. Det får dine USP’er til ikke at lyde som flos­k­ler, og gør dem mere rele­van­te, over­be­vi­sen­de og vir­ke­lig unikke.

Groft for­enk­let går det ud på, at du i ste­det for f.eks. at skri­ve en flo­skel som ”vi har god kun­de­ser­vi­ce”, beskri­ver præ­cis, hvor­dan kun­den kom­mer til at ople­ve jeres hen­sigt om at leve­re god kun­de­ser­vi­ce i praksis.

F.eks. ”Vi sid­der klar på chat­ten til at besva­re alle dine spørgs­mål – også efter købet”. Eller ”Alle mails besva­res inden for mak­si­malt 15 minut­ter”. Det er måske ikke meget ander­le­des, end det er hos dine kon­kur­ren­ter. Men det lyder ikke som en flo­skel, når det står i din pro­dukt- eller kate­go­ri­tekst. Sam­ti­dig gør du kun­der­ne opmærk­som­me på, at I rent fak­tisk har den form for kundeservice.

Det lyder enkelt. Men det er fak­tisk ikke altid helt så nemt at kom­me frem til den helt rig­ti­ge for­mu­le­ring! Læs vide­re, og få værk­tø­jer­ne til at skri­ve mere unik­ke USP’er.

Start med at defi­ne­re visio­nen bag dine USP’er

Desvær­re har USP’er som ”hur­tig leve­ring” og ”god kun­de­ser­vi­ce” det med at vir­ke mere som varm luft end give kon­kret vær­di. Det vir­ker mere bare som en slags hen­sigt­ser­klæ­ring eller en vision for den kun­de­op­le­vel­se, som du ønsker, folk skal have, når de hand­ler hos dig.

Så start med at defi­ne­re visio­ner­ne for den kun­de­op­le­vel­se, dit fir­ma eller din webs­hop skal give kun­der­ne. De kan groft sagt deles op i tre for­skel­li­ge typer. Dem som beskriver:

 • sel­ve kun­de­op­le­vel­sen (hur­tig leve­ring, hur­tigt svar på spørgs­mål etc.)
 • hvor­dan I sik­rer kun­der­ne bed­re (læn­ge­re retur­ret, pen­ge­ne til­ba­ge garan­ti etc.)
 • jeres tro­vær­dig­hed (soci­al proof, høj Trust­Pi­lot-sco­re, kun­deud­ta­lel­ser etc).

Hvor­dan lever du op til visionerne?

Tag nu listen med visio­ner­ne for den kun­de­op­le­vel­se, du ønsker at give folk. Den ser nok lige så flo­skel­be­fængt ud, som både dine egne og kon­kur­ren­ter­nes USP’er lyder i dag.

For hver enkelt vision, skri­ver du op, hvor­dan du reelt set har imple­men­te­ret hur­tig leve­ring, læn­ge­re retur­ret, god kun­de­ser­vi­ce og så vide­re. Hvad er det reelt set, du gør, som skal få kun­der­ne til at ople­ve, at dit fir­ma eller din webs­hop reelt set har f.eks. hur­tig leve­ring eller god kundeservice.

Har du f.eks. hur­tig leve­ring, så spørg ind til: ”Hvor­dan sik­rer jeg hur­tig leve­ring?” og rems så alt det op, I gør for at sik­re det i fir­ma­et. F.eks. at fir­ma­et selv kører alle bestil­lin­ger direk­te til en af post­væs­nets distri­bu­tions­cen­tre, for at kun­der­ne kan bestil­le sene­re hos jer med garan­ti for leve­ring næste dag, end de kan hos jeres konkurrenter.

For­sæt der­ef­ter med de øvri­ge visio­ner, og spørg ind til ”Hvor­dan sik­rer jeg…”.

Find jeres reel­le for­skel­le i for­hold til konkurrenterne

Kig nu på listen over kon­kre­te til­tag for at kun­ne leve op til de enkel­te visio­ner, og sam­men­lign den med, hvad kon­kur­ren­ter­ne gør. Hvad er det lige for små detal­jer, der bli­ver gjort, som gør jer grun­di­ge­re, ven­li­ge­re eller mere imø­de­kom­men­de over for kun­der­ne i for­hold til konkurrenterne.

Det kan være vir­ke­lig små­ting, der reelt set viser sig at have en stor vær­di for kun­der­ne. F.eks. den måde kun­dens varer bli­ver pak­ket ind på, hvis I sæl­ger skrø­be­li­ge pro­duk­ter, som f.eks. glasvarer.

Se også på, hvor­dan du f.eks. und­går at begå nog­le af de typi­ske fejl, der tit ses inden for din bran­che. De til­tag kan meget nemt bli­ve til nog­le af de vir­ke­li­ge unik­ke USP’er for din for­ret­ning. F.eks. at du spe­ci­fikt beder om karm­mål frem for bare mål, når folk bestil­ler døre og vin­du­er på mål hos dit fir­ma – hvis det er det, du sæl­ger i din butik.

Spell it out loud

Nu skul­le du ger­ne have over­blik over alle fir­ma­ets kon­kre­te til­tag for at leve op til visio­ner­ne for kun­de­op­le­vel­sen samt ken­de alle de ste­der, hvor I lige går de ekstra skridt i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne, som gør hele forskellen.

Nu er det på tide at beskri­ve den for­del eller den ekstra vær­di, det giver kun­der­ne. Først når du kon­ver­te­rer visio­ner­ne til kon­kre­te for­de­le og reel­le vær­di­er for de besø­gen­de, giver du dem et egent­ligt inci­ta­ment for at hand­le i net­op din butik.

Så for hvert punkt på listen skal du sæt­te dig i kun­dens sted og for­mu­le­re, hvad det rent fak­tisk bety­der for kun­den. Er det eksemp­let med ind­pak­nin­gen fra før, kun­ne det være: ”Vi pak­ker dine ind­køb for­svar­ligt ind, så du und­gå itu­slå­e­de eller beska­di­ge­de glasvarer”.

Til­sva­ren­de kun­ne den med karm­må­le­ne bli­ve til en USP, der hand­ler om, at I altid taler i et sprog, der er til at for­stå, og som und­går, at jeres kun­der begår fejl, når de bestil­ler døre og vin­du­er hos jer.

Skriv om, skriv om, skriv om…

Når du har beskre­vet alle de for­de­le og kon­kre­te vær­di­er, som opstår på grund af den måde, I betje­ner kun­der­ne på, er det tid til at trim­me for­mu­le­rin­ger­ne på hvert enkelt USP. For­må­let er at få dem til at stå lysen­de klart for dine kun­der. Nog­le kan du måske end­da for­mu­le­re på fle­re måder, så du har nog­le for­skel­li­ge ver­sio­ner at væl­ge imel­lem for afveks­lin­gens skyld.

Det du bør foku­se­re på, er at for­mu­le­re det enkel­te USP klart og præ­cist. Det gør du ved at:

 • Anven­de “du” og byde­form, så spro­get bli­ver direk­te og aktivt
 • Skip­pe alle for­mer for mar­ke­ting­flos­k­ler og superlativer
 • Bru­ge et eller fle­re power-words, der for­stær­ker den følel­se, du ønsker at skabe
 • Væl­ge enk­le ord alle kan for­stå – und­gå fagsprog
 • Skæ­re alle unød­ven­di­ge ord fra, der for­styr­rer i sammenhængen

For­mulér ger­ne både en kort og en lang ver­sion af hvert enkelt USP. Det bety­der ikke, at du er fast­låst til den eller de ver­sio­ner, du har af hvert USP. Du har lov til at fre­esty­le lidt, når du en dag anven­der den pågæl­den­de USP i en tekst.

Jo læn­ge­re liste, jo stør­re variation

Har du været vir­ke­lig grun­dig, sid­der du nu til­ba­ge med en lang liste af for­skel­li­ge USP-sæt­nin­ger, du kan spre­de ud over de for­skel­li­ge produkt‑, kate­go­ri- og andre salgstek­ster, du har på din hjem­mesi­de eller webshop.

Det giver mere unik­ke og vari­e­re­de tek­ster, der ikke ender med at lyde som en gen­ta­gel­se af de sam­me tre-fire USP’er hver gang. Du kan også skri­ve fle­re USP’er sam­men eller skri­ve et USP sam­men med dit call-to-action, hvis det giver mening i sam­men­hæn­gen. Det sid­ste kan du se et par eksemp­ler på i vores arti­kel om at skri­ve call-to-actions ved hjælp af over­skrifts­ska­be­lo­ner.

Den stør­ste fare ved flo­skel­be­hæf­te­de USP’er!

Et USP, som f.eks. ”hur­tig leve­ring” eller ”vi har skar­pe pri­ser”, kan i man­ges øre nemt ende med at lyde som en udfor­dring, net­op for­di alle andre også skri­ver det. For når alle skri­ver det, må der nød­ven­dig­vis være nogen, som lyver!

Faren ved mar­ke­ting­flos­k­ler kan du læse mere om i vores arti­kel om hvor­for du nemt ender med at skæ­re dig på dine skar­pe pri­ser.

Den stør­ste for­del er forskellen

Men aller‑, aller‑, aller­vig­tigst er det, at dit fir­ma eller din webs­hop ikke læn­ge­re lyder som alle dine kon­kur­ren­ter. I ste­det for en ræk­ke flo­skel­be­hæf­te­de standard-USP’er, de har hørt tusin­de gan­ge før, får de besø­gen­de kon­kre­te USP’er, der foku­se­rer på alle de fak­ti­ske for­de­le og kon­kre­te vær­di­er, de som kun­der får ud af at hand­le med net­op dit firma.

Det kan måske lige­frem fjer­ne de besø­gen­des fokus fra, hvad du ikke til­by­der i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Kan du f.eks. ikke bryste dig af hur­tig leve­ring, kan den måske være mere sik­ker, for­di I pak­ker varer­ne for­svar­ligt ind – eller være diskret, hvis det er lidt prekæ­re pro­duk­ter, du sælger.

Ved at skæ­re for­de­le­ne og vær­di­er­ne ved at hand­le med dit fir­ma ud i pap, får de besø­gen­de nog­le reelt over­be­vi­sen­de grun­de til at bli­ve kun­de hos net­op dig. Så hvad ven­ter du på? Få udryd­det dine flo­skel­be­hæf­te­de USP’er alle­re­de i dag, og luk sal­get for næsen af dine kon­kur­ren­ter. Hver gang!

Skal vi hjæl­pe dig med at ska­be unik­ke USP’er til din forretning?

Har du brug for hjælp til at ska­be vir­ke­lig unik­ke USP’er til din for­ret­ning, der frem­hæ­ver vær­di­er og for­de­le ved at hand­le med jer? Så kon­takt os alle­re­de i dag ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, ved at sen­de en mail til info@yes-marketing.dk eller give os et ring på 29 72 55 73.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!