fbpx
Vælg en side

4 effek­ti­ve tips til at Rank­Brain-opti­me­re din hjemmeside

Goog­le Rank­Brain vur­de­rer din hjem­mesi­des pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne på, om der er nogen, som klik­ker på dit søge­re­sul­tat og hvor læn­ge de efter­føl­gen­de bli­ver på siden. Så skal du Rank­Brain-opti­me­re din hjem­mesi­de, skal du foku­se­re på at sæl­ge klik­ket til siden ind og hol­de folk længst muligt på siden. Det får du 4 ekstremt effek­ti­ve tips til i den­ne artikel.

Goog­le Rank­Brain er din ven, hvis du udvik­ler godt ind­hold til din hjem­mesi­de, som ram­mer din mål­grup­pe spot on. For godt ind­hold er lig med fle­re, der klik­ker, og fle­re der bli­ver på sider­ne på hjem­mesi­den i lang tid. Klik­ket og den såkald­te ”dwell time” – tiden folk bli­ver på din hjem­mesi­de, efter de har klik­ket ind på den fra et søge­re­sul­tat – er de to para­me­tre, der giver dine sider på hjem­mesi­den den bed­ste sco­re i Goog­le Rank­Brain.

Rank­Brain er den svæ­re­ste SEO-parameter

Den sco­re er vig­tig! For i dag er Goog­le Rank­Brain en af de tre vig­tig­ste algo­rit­mer, når Goog­le skal bereg­ne, hvor højt op i søge­re­sul­ta­ter­ne, en given side på din hjem­mesi­de skal pla­ce­res. De andre to er sidens linkpro­fil og ind­hol­det på siden. Det som gør Rank­Brain så svær at ”dan­se med” i for­hold til andre SEO-para­me­tre, er, at den er base­ret på, hvor­dan bru­ger­ne af Goog­le og de besø­gen­de på din hjem­mesi­de opfø­rer sig. Skal du have Rank­Brain til at synes godt om din side, er du der­for nødt til at 
 • få siden til at tage sig så inter­es­sant ud i søge­re­sul­ta­ter­ne, at folk klik­ker på din og ikke kon­kur­ren­ter­nes placeringer.
 • pro­du­ce­re noget ind­hold, som den mål­grup­pe du ger­ne vil til­træk­ke, rent fak­tisk gider at læse. Det hol­der dem læn­ge­re på siden.
Så der er ingen nem­me gen­ve­je. Det er hårdt arbej­de, der til gen­gæld kan give dig en stor beløn­ning i sidens syn­lig­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne. Skal vi se at kom­me i gang? 
Rank­Brain er den svæ­re­ste SEO-para­me­ter at opti­me­re, for­di den er base­ret på, hvor­dan bru­ger­ne af Goog­le og de besø­gen­de på din hjem­mesi­de opfø­rer sig. 

Sælg klik­ket til din hjem­mesi­de ind i søgeresultaterne

Det aller­før­ste, du skal sør­ge for, er, at siden får en så inter­es­sant tit­le og meta descrip­tion, at der er nogen, som rent fak­tisk vil klik­ke på den. 

Her er det vig­tigt, at især din meta descrip­tion bekræf­ter folk i, at siden lever op til den hen­sigt, som de hav­de med deres søgning.

Men omvendt skal du ikke give alt for sto­re poin­ter eller vig­tig viden væk fra dit ind­hold. For så er der aldrig nogen, der klik­ker ind på din side – og det får Rank­Brain til at se siden som irre­le­vant for den pågæl­den­de søgning.

I ste­det skal du bru­ge den sid­ste del af din meta descrip­tion på at sæl­ge klik­ket til siden ind og kom­me med et klart call to action, der får folk til at væl­ge dit søge­re­sul­tat. Hvor­dan du gør det, kan du læse mere om i den arti­kel, der er lin­ket til her ovenfor.

Men det stop­per ikke her!

Skriv en arti­kel, der pas­ser til hen­sig­ten med søgningen

For har du først fået folk til at klik­ke ind på siden, hand­ler det om at hol­de på dem så læn­ge som muligt. Helst over 3 minut­ter og 10 sekun­der som er den gen­nem­snit­li­ge dwell time for de tre øver­ste pla­ce­rin­ger i de fle­ste søge­re­sul­ta­ter. Det har vi et tri­ck til, som du får sene­re i den­ne arti­kel. Det kræ­ver natur­lig­vis, at du har skre­vet en arti­kel, der rent fak­tisk pas­ser til den besø­gen­des hen­sigt med deres søg­ning. Det er den stør­ste for­ud­sæt­ning for, at du kan få dem til at bli­ve på siden.

Det er slut­må­let med søg­nin­gen, der tæller

Her mener vi ikke bare søge­hen­sigt som i kom­merci­el, infor­ma­tions­søg­ning eller navi­ga­tions­søg­ning. Nej, det er sel­ve det slut­mål, som folk har med deres søg­ning. Det hæn­ger tæt sam­men med årsa­gen til, at de i det hele taget greb ud efter deres tele­fon, tab­let eller com­pu­ter og fore­tog søg­nin­gen. For slut­må­let er det egent­li­ge mål med søg­nin­gen. Det kan godt være, at de søgt sådan eller sådan. Men det de rent fak­tisk har brug for at få at vide, rela­te­rer til den situ­a­tion, de står i, når de for­ta­ger søg­nin­gen. Her er der stor for­skel på, om du skal skri­ve en arti­kel, der kan 
 • bilæg­ge en dis­kus­sion mel­lem to, der er ueni­ge om et eller andet og nu søger sva­ret, så de kan se, hvem der har ret
 • give den for­nød­ne viden til en, der har brug for at lære sig nye fær­dig­he­der inden for et fag, eller en hob­by som ved­kom­men­de har
 • give en kon­kret vej­led­ning i at løse et pro­blem eller udfor­dring, som den besø­gen­de står med her og nu og har brug for en løs­ning til
 • for­kla­re, hvor­dan de und­går en trus­sel, der tru­er med at ram­me dem, eller som de er kom­met til at fryg­te – for eksem­pel at de lider af en sygdom
 • give anvis­nin­ger på, hvor­dan de opnår det, som de drøm­mer om, eller opnår det mål, de har sat dem – for eksem­pel at tabe sig fem kilo.
Så det er ikke nok, at du ken­der søg­nin­gen. Du skal også vide, hvor­for folk søger og hvad det er, de skal bru­ge ind­hol­det på siden til. Men vent – der er end­nu mere! 
Det er sel­ve det slut­mål, som folk har med deres søg­ning, du skal skri­ve artik­len til. Det rela­te­rer til den situ­a­tion, de står i, når de for­ta­ger søgningen. 
River du tekst­mu­ren ned, fast­hol­der du læser­ne på siden — til glæ­de for Rank­Brains vur­de­ring af din side. 

Opbyg ind­hol­det, så det hol­der folk på siden

Men et er at skri­ve en arti­kel, der ram­mer folks slut­mål med søg­nin­gen. Noget andet er, hvor­dan den bli­ver præ­sen­te­ret. Er den skre­vet, så den er spæn­den­de at læse og er tek­sten dis­po­ne­ret og opsat på siden på en sådan måde, at ind­hol­det er nemt at konsumere?

Hvis ja, så bli­ver folk på siden. Hvis nej, så løber de skri­gen­de væk – og det sæt­ter siden i et end­nu dår­li­ge­re lys, end hvis folk ikke hav­de klik­ker på den, set med Rank­Brains øjne.

Riv tekst­mu­ren ned

En para­me­ter som også bety­der en del i Goog­les algo­rit­mer, er antal­let af ord på siden. Den er især vig­tig, for­di Goog­le bru­ger antal­let af ord som en af de para­me­tre, de vur­de­rer kva­li­te­ten af ind­hol­det på siden med. Det var en af de andre af Goog­les tre vig­tig­ste ranking-fak­to­rer – og groft for­enk­let anses en arti­kel med fle­re ord af en høje­re kva­li­tet end en arti­kel med få ord.

Det vil sige, at du skal have man­ge ord på siden og det skal du ikke være ban­ge for. For folk er ble­vet bed­re til at læse på net­tet, for­di vi har fået en skærm­tek­no­lo­gi, der gør det næsten lige så beha­ge­ligt at læse på en skærm som på et styk­ke papir, og for­di vi har væn­net os bed­re til at læse på skær­men end tidligere.

Pro­ble­met med meget tekst på siden er fak­tisk en helt anden. Det hand­ler om opsæt­nin­gen. For mødes folk af en tekst­mur med lan­ge afsnit og næsten ingen mel­lem­ru­brik­ker, løber de skri­gen­de væk! I ste­det skal tek­sten vir­ke over­kom­me­lig og nem at konsu­me­re. Det får folk til at bli­ve hængene.

Sam­ti­dig skal du tæn­ke på, at fle­re og fle­re ser din hjem­mesi­de for før­ste gang på mobi­len. For det er her hoved­par­ten af søg­nin­ger­ne fore­går. Der­for skal du ikke bare have en respon­siv hjem­mesi­de. Du skal også skri­ve mobil­ven­li­ge tek­ster, hvor hvert tekst­af­snit kan over­sku­es, uden at læse­ren skal til at scrol­le på mobilskærmen.

Beg­ge fak­to­rer skal du tage høj­de for, når du til­ret­te­læg­ger det ind­hold, der skal være på den enkel­te side. Her tæn­ker vi ikke kun på sel­ve tek­sten, men også på opsæt­nin­gen og hvil­ke andre ind­hold­s­e­le­men­ter, der med for­del kan anven­des på siden.

Men hvil­ke meto­der kan du bru­ge, til at hol­de folk læn­ge­re på siden med?

Det ser vi nær­me­re på her:

Bryd tekst­mu­ren ned i inter­es­san­te bidder

Tek­stens opbyg­ning og den gra­fi­ske præ­sen­ta­tion af ind­hol­det er vig­tigt – og den bli­ver bedst, hvis den er tænkt ind i tek­stens opbyg­ning. Så opbyg tek­sten i fle­re afslut­te­de sek­tio­ner og sørg for at adskil­le dem gra­fisk på siden, så det er nemt for den besø­gen­de at opda­ge hver enkelt sektion.

Til hver sek­tion bør der også til­fø­jes nog­le andre ind­hold­s­e­le­men­ter. Der­ved kan du hol­de den besø­gen­des opmærk­som­hed fan­gen, når vores i øvrigt ikke eksi­ste­ren­de guld­fisk-hukom­mel­se har brug for en pau­se efter gen­nem­læs­nin­gen af en sek­tion i teksten.

I prak­sis gøres det ved at:

 • Opde­le tek­sten i sek­tio­ner, der er frem­hæ­vet gra­fisk på siden – f.eks. med for­skel­ligt far­ve­de bag­grun­de, som det ken­des fra lan­ding pages og ses i den­ne artikel
 • Hver sek­tion er en afslut­tet enhed, som kan konsu­me­res for sig. Den præ­sen­te­rer en poin­te, et trin i en pro­ces eller giver en anden logisk opde­ling af dit indhold
 • Opde­le tek­sten med man­ge og ger­ne fle­re niveau­er af mel­lem­ru­brik­ker, så det er nemt at se, hvor­dan de for­skel­li­ge afsnit hører sammen
 • Anven­de man­ge, kor­te afsnit med kor­te sæt­nin­ger i brød­tek­sten. Det gør det nem­me­re at læse og skim­me tek­sten, samt let­te­re at over­skue de enkel­te afsnit på mobilen
 • Bru­ge man­ge, rele­van­te punk­top­stil­lin­ger ned gen­nem tek­sten. De kan enten vir­ke opsum­me­ren­de eller præ­sen­te­re det ind­hold, der bli­ver gen­nem­gå­et læn­ge­re nede i teksten
 • Ind­sæt­te kro­ge, der hol­der fast i læse­ren, når den­ne taber kon­cen­tra­tio­nen, enten i form af andre ind­hold­s­ty­per eller ved at bru­ge sær­li­ge vir­ke­mid­ler i teksten
 • Bru­ge fle­re ind­hold­s­e­le­men­ter som bil­le­der, video­er og inter­ak­ti­ve kom­po­nen­ter, der kan fast­hol­de læse­ren eller præ­sen­te­re ind­hol­det på en anden måde
 • Til­by­de ind­hol­det på fle­re medi­e­p­lat­for­me som f.eks. oplæst eller som en video, så folk helt slip­per for at læse, eller kan konsu­me­re ind­hol­det på et andet tidspunkt

Her får fle­re tips til, hvor­dan du river tekst­mu­ren ned i praksis.

Opde­ler du tek­sten og sæt­ter siden op, så ind­hol­det er opdelt i små sek­tio­ner, der nemt kan konsu­me­res, øger du chan­cer­ne for, at folk bli­ver på siden og læser indholdet. 

Ind­byg kro­ge i tek­sten, der peger læse­ren fremad i teksten

Især de kro­ge, som du bru­ger til at fast­hol­de læse­rens inter­es­se med og føre dem ned gen­nem tek­sten, er vig­ti­ge for din evne til at hol­de folk på siden.

Både i over­skrif­ten og man­chet­ten skal du tæn­de folks inter­es­se for tek­sten. Det kan gøre ved at bru­ge sær­li­ge power-words, der appel­le­rer til, at folk tager en beslut­ning om at læse din tekst.

Der­næst skal du sør­ge for at pege læse­ren fremad i tek­sten, ved at sæl­ge den næste sek­tion eller poin­te i tek­sten ind i slut­nin­gen af den for­ri­ge. Alt­så gan­ske som vi ken­der det fra tv-pro­gram­mer, der hele tiden prom­ove­rer, hvad det næste er, vi skal se.

Brug Buck­et Bri­ga­des til at gen­tæn­de interessen

Den­ne meto­de kan du mik­se med et andet effek­tiv tri­ck. Det går ud på at bru­ge nog­le sær­li­ge ven­din­ger, der vir­ker lidt som clif­f­han­gers. Ven­din­ger­ne gen­ska­ber læse­rens inter­es­se for tek­sten, når de måske er ved at køre træt­te. Dis­se ven­din­ger kal­des i copy­wri­ter-fags­pro­get for ”buck­et bri­ga­des” efter de kæder af men­ne­sker med vand­s­pan­de, som de brug­te, når der blev sluk­ket ilde­bran­de i gam­le dage.

Buck­et bri­ga­des blev tid­li­ge­re brugt til at få folk til at læse sig igen­nem de lan­ge salgstek­ster, der oprin­de­ligt blev brugt i salgs­bre­ve. Sene­re tog de turen med over på inter­net­tet, da meto­den med de lan­ge salgstek­ster flyt­te­de over på nettet.

Det er ven­din­ger som:

 • Skal vi se at kom­me i gang?
 • Vent – der er mere!
 • Det bety­der for dig:
 • Det får du:
 • Her er, hvad vi har til dig:
 • Vil du vide det allerbedste?
 • Det skal vi se nær­me­re på nu!
 • Her er tricket:
 • Men det bli­ver bed­re endnu:
 • Men det bli­ver vær­re endnu:
 • Det er helt skørt:
 • Har du tænkt på, at…
 • Nu tæn­ker du sikkert….
 • Nu kun­ne du sige, at…
 • Hvis du tror, at…
 • Hvad siger du til det her:
 • Husk altid at:
 • Bund­linj­en er:
 • Her er hvad vi har til dig:
 • Hvad siger du til:
 • Nu skal du høre:
 • Lad os så kom­me i gang!
 • Men det stop­per ikke her!
 • Her er, hvad du skal gøre:
 • Har du tænkt på, at…
 • Tænk engang:
 • Du tror ikke dine egne øjne:
 • Men vent! Først skal du…
 • Her kom­mer det bedste:
 • Og:
 • Lad os skæ­re det ud i pap:
 • Nu kom­mer hemmeligheden:
 • Det kan du lære:
 • Vent, først skal du:
 • Nu skal du høre!
 • Det bli­ver så stort!
 • Mist ikke chan­cen for…
 • Det vir­ker kun, hvis…
 • Over­se ikke…
 • Nu sker der dette:
 • Sådan kom­mer du i gang:
 • Sådan opnår du det:
 • Bliv ikke over­ra­sket, men…
 • Ople­ver du:
 • Det (her) vil vir­ke­lig over­ra­ske dig!
Nog­le af dem har du måske alle­re­de mødt lidt læn­ge­re oppe i den­ne arti­kel. Alle ven­din­ger­ne spil­ler enten på folks nys­ger­rig­hed, grå­dig­hed eller fryg­ten for at over­se et eller andet. Alt­så helt de sam­me tin, der også får power-words til at vir­ke på os. Fak­tisk ind­går der power-words i stort set alle buck­et bri­ga­des. Buck­et bri­ga­des skal helst skri­ves på en linje for sig, hvis de skal have den stør­ste effekt. Even­tu­elt kan du frem­hæ­ve dem med fed eller kur­siv skrift. Så er de let­te­re at få øje på – og som en ekstra bonus, kan de også få de folk, der skim­mer tek­sten til at stand­se op. For den enkelt­stå­en­de linje med buck­et bri­ga­de-ven­din­gen er som skabt til at fan­ge deres nys­ger­rig­hed, når øjne­ne racer ned over tek­sten. Men vi har et tri­ck til! Og det vil vir­ke­lig over­ra­ske dig. 

Brug en video først på siden, for at hol­de på læserne

Skal du gå ben­hårdt efter at få dine læse­re til at bli­ve på siden så læn­ge, at Rank­Brain regi­stre­rer en lang ”dwell time”, skal du læg­ge en video først på siden – ger­ne så den vises over fol­den på en com­pu­ter og tab­let. Skal den være ekstra effek­tiv, skal video­en mini­mum være over 3 minut­ter og 10 sekun­der lang. Måske kan du huske fra star­ten af den­ne arti­kel, at det er den tid, som folk gen­nem­snit­lig bru­ger på de sider, der har de øver­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Ja, det lyder måske under­ligt at skul­le læse sådan et tips hos et fir­ma, der lever af at skri­ve tek­ster til net­tet. Men fak­tisk er det ikke kun tekst, vi pro­du­ce­rer. Men det er en hel anden histo­rie.

Video fan­ger bed­re folks opmærksomhed

Grun­den til at det vir­ker, er, at video fan­ger opmærk­som­he­den bed­re end tekst. Det viser gen­ta­gen­de bru­ger­un­der­sø­gel­ser på net­tet. For hoved­par­ten af de besø­gen­de der kom­mer ind på en hjem­mesi­de uden video, vil kun have sel­ve tek­sten og måske et par bil­le­der at bedøm­me sidens ind­hold på. Der­for vil de sand­syn­lig­vis blot lige læse over­skrif­ten, man­chet­ten og skim­me mel­lem­ru­brik­ker­ne, før de beslut­ter sig for, om de vil læse tek­sten. Er den ikke noget for dem alli­ge­vel, ender de kun med at bli­ve på siden i under et minut – og det er ikke godt for sidens gen­nem­snit­li­ge dwell time. MEN nu kom­mer hem­me­lig­he­den: Er der en video på siden, vil hoved­par­ten af de besø­gen­de begyn­de at se den, før de går vide­re med at bedøm­me tek­sten. Her er folks tål­mo­dig­hed meget stør­re. Fle­re bru­ger­un­der­sø­gel­ser viser nem­lig, at folk gen­nem­snit­lig bru­ger 2 minut­ter og 42 sekun­der på at se en video, FØR de beslut­ter sig for, om de vil se den til ende eller ej. Det bety­der, at selv de besø­gen­de, hvor tek­stens vin­kel måske ikke er det helt per­fek­te match i for­hold til slut­må­let med deres søg­ning, vil væl­ge lige at se video­en, for at afgø­re om tek­sten nu også er værd at bru­ge tid på. Så om ikke andet, hol­der video­en folk så læn­ge på siden, at sidens gen­nem­snit­li­ge dwell time ikke lider sam­me over­last, som hvis der kun var tekst og bil­le­der på siden. Og det er godt for dit for­hold til Goog­les RankBrain. 

Skal vi hjæl­pe dig med at bli­ve gode ven­ner med RankBrain?

Som du kan se, er godt ind­hold, der inter­es­se­rer din mål­grup­pe, den ene­ste vej til at bli­ve gode ven­ner med Rank­Brain. Det har vi stor erfa­ring med at pro­du­ce­re hos kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES!

Vi skri­ver tek­ster og pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting-ind­hold for fle­re dan­ske og uden­land­ske webs­hops, onli­ne medi­er og brands på både dansk, svensk, norsk, finsk, tysk og engelsk.

Skal vi også hjæl­pe dig med at bli­ve gode ven­ner med RankBrain?