fbpx
Vælg en side

3 tips til at skri­ve
bed­re SEO-tekster

Skal du skri­ve bed­re SEO-tek­ster i 2021, bør du foku­se­re min­dre på søge­or­de­ne og mere på at ska­be kva­li­tet­sind­hold, der hol­der folk på din side. Det kræ­ver, at du bru­ger fle­re kræf­ter på at skri­ve godt og inspi­re­ren­de ind­hold, samt på at gøre tek­sten så ind­by­den­de som muligt. Det får du 3 tips til her.

SEO-tek­ster hand­ler ikke læn­ge­re om at få sat søge­or­de­ne ind på nog­le bestem­te ste­der eller sør­ge for, at de optræ­der ofte nok i din tekst. I ste­det skal du:

 • skri­ve ind­hold, der er rele­vant i for­hold til inten­tio­nen den søg­ning, du blev fun­det i
 • sør­ge for at tek­sten er gen­nem­be­ar­bej­det og bidra­ger læse­ren med noget ny viden
 • opde­le tek­sten, så den bli­ver let at over­skue, og vir­ker ind­by­den­de at gå i gang med
 • sik­re dig, at spro­get er både fly­den­de og spæn­den­de, så du hol­der læse­ren på siden

De før­ste to punk­ter stil­ler høje­re krav til din research, end det var nød­ven­digt, når du skul­le skri­ve SEO-tek­ster i gam­le dage. Det var den slags tek­ster, der var skre­vet for Goog­les skyld, for at du kun­ne kom­me til at ran­ke på bestem­te søge­ord. De vir­ker ikke i dag.

SEO-tek­ster skri­ves til mennesker

For i dag kræ­ver gode og effek­ti­ve SEO-tek­ster, at dit ind­hold også er læse­vær­digt for men­ne­sker, før Goog­le fin­der det værd at ran­ke siden for de søge­ord, du ger­ne vil fin­des på. Det sør­ger Goog­le Rank­brain, og de såkald­te EAT-kri­te­ri­er (Eks­per­ti­se, Auto­ri­tet og Tro­vær­dig­hed) for, som Goog­le anven­der i dag.

Der­for er du også nødt til at arbej­de mere seri­øst med de to sid­ste punk­ter i over­sig­ten oven­for. Det kræ­ver, at du gør mere ud af din tekst. Samt at du aktivt bru­ger de 3 tips til at få folk til at bli­ve på siden, når de først er kom­met der­ind fra en søgning.

Tip 1: Skriv fæn­gen­de over­skrif­ter, og under­ru­brik­ker der sæl­ger udbyt­tet ind

Gode over­skrif­ter har altid været en nød­ven­dig­hed, hvis du skul­le gøre dig håb om at fan­ge net­tets flyg­ti­ge besø­gen­de. Det har ikke ændret sig – tværtimod.

Skal du have en chan­ce for, at folk bli­ver hæn­gen­de på siden, er det vig­tigt, at over­skrif­ten er for­mu­le­ret både dæk­ken­de, væk­ken­de og æggen­de (som jour­na­li­ster­ne siger). Samt at den besø­gen­de straks kan se, at den her tekst lever op til inten­tio­nen med deres søgning.

Så har den besø­gen­de søgt på f.eks. ”utæt van­d­rør”, skal over­skrif­ten måske hed­de noget i ret­ning af ”5 tips til at stop­pe et utæt van­d­rør”. Det skal nok fan­ge deres opmærksomhed.

Sørg også for at anven­de en tyde­lig frem­hæ­vet under­ru­brik, der opsum­me­rer de vig­tig­ste bud­ska­ber og sæl­ger tek­stens udbyt­te for læse­ren ind. Det er også med til at sik­re, at fle­re bli­ver over­be­vi­ste om, at din tekst er værd at bli­ve på siden for at læse.

Tip 2: Gør det nemt at få hul på teksten

Der­næst er det vig­tigt, at læse­ren fin­der tek­sten over­sku­e­lig og over­kom­me­lig at gå i gang med.

Det kan du gøre ved at:

 • Bru­ge tyde­li­ge mel­lem­ru­brik­ker til at opde­le tek­sten med jæv­ne mellemrum
 • Anven­de kor­te afsnit med man­ge kor­te sæt­nin­ger frem­for sto­re tekstblokke
 • Anven­de en punk­top­stil­ling tid­ligt i tek­sten – og ger­ne fle­re sene­re i teksten

Anven­der du dis­se tre ele­men­ter stra­te­gisk kor­rekt, kan du effek­tivt lede de besø­gen­de ned gen­nem din tekst. Først ved at skim­me mel­lem­ru­brik­ker og punk­top­stil­lin­ger. Og ved af de man­ge kor­te afsnit gør den nem­me­re at tage tek­sten i små bid­der ad gan­gen. Især på mobilen.

Ende­lig kan du frem­me den­ne effekt ved at bru­ge en ræk­ke opsæt­nings­mæs­si­ge tri­cks, der også ken­des fra lan­dings­si­der. De bry­der effek­tivt tekst­mu­ren op i koncentrationsintervaller.

Tip 3: Peg hele tiden fremad i din tekst

Skal de besø­gen­de fort­sæt­te med at læse, når de først er kom­met i gang, skal du til­ret­te­læg­ge og skri­ve din tekst, så den hele tiden leder dem fremad. Og så den hele tiden gør dem nys­ger­ri­ge på, hvad der nu kommer.

Her kan du aktivt anven­de de såkald­te buck­et bri­ga­des eller seeds of curiosity.

Det er en kort sæt­ning eller fra­se, der øger læse­rens nys­ger­rig­hed på det næste, der står i tek­sten. På den måde kan du få de besø­gen­de til at fort­sæt­te læs­nin­gen. Også selv om de måske var lige ved at tabe inter­es­sen eller miste koncentrationen.

Hvor­dan gør du det?

Ja, du har lige ople­vet det. En buck­et bri­ga­de pla­ce­res enten i slut­nin­gen af et afsnit eller på en linje for sig i tek­sten. F.eks.:

 • Der er mere endnu!
 • Nu skal jeg for­tæl­le dig hvorfor!
 • Pas på: Nu bli­ver det farligt!
 • Hvor­dan gør du det?

Og man­ge flere.

Der fin­des et hav af buck­et bri­ga­des-typer, som hver især spil­ler på nys­ger­rig­hed, vide­be­gær og andre men­ne­ske­li­ge følelser.

Så stop en buck­et bri­ga­de ind, hver gang du lige har gen­nem­gå­et noget tungt, tek­nisk eller detal­je­ret i tek­sten. Så er der stør­re chan­cer for, at folk for­sæt­ter med at læse videre.

Skal vi hjæl­pe dig med dine SEO-tekster?

Så kon­takt os hos yes-mar­ke­ting! Vi har ry for at skri­ve spæn­den­de og enga­ge­ren­de tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der. Giv os et ring på 29 72 55 73, send en mail til info@yes-marketing.dk eller klik på Kon­takt os-knap­pen herunder.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!