fbpx
Vælg en side

10 tips til at skri­ve et godt blogindlæg

71 % af alle B2B-kun­der lan­der på et eller fle­re blo­gind­læg i løbet af deres kun­de­rej­se. Der­for er det fort­sat vig­tigt, at du sør­ger for at skri­ve gode, fæn­gen­de og inspi­re­ren­de blo­gind­læg om de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og håb, som dine kun­der har i rela­tion til dine pro­duk­ter. Læs med her, og få 10 tips til, hvor­dan du skri­ver et godt og fæn­gen­de blogindlæg.

B logind­læg er lige så popu­læ­re i dag, som de var for de snart 20 år siden, hvor blog-begre­bet blev lanceret.

Den­gang var blo­gind­læg tænkt som kor­te­re eller læn­ge­re ind­læg på din per­son­li­ge ”weblog” (der­af nav­net). Alt­så en slags onli­ne dag­bog, hvor du skrev om alt, lige fra hvad du hav­de ople­vet i løbet ad dagen, og til dine tan­ker om det­te eller hint emne – eller din ufor­be­hold­ne mening om de emner, der nu var oppe i tiden.

I dag er der meget få sådan­ne weblogs til­ba­ge. Kun nog­le enkel­te ken­dis­blog­ge­re kører sta­dig den stil på deres blog.

Til gen­gæld er blog­be­gre­bet ikke læn­ge­re kun for­be­holdt ken­dis­ser og pri­vat­per­so­ner. De fle­ste fir­ma­er har også en blog på hjem­mesi­den i dag. Her bru­ges blog-begre­bet mere bredt som beteg­nel­se for en arti­kel­sam­ling, et ind­holds­u­ni­vers eller en videns­ba­se. Sådan lidt i stil med den sam­ling af artik­ler om alt lige fra con­tent mar­ke­ting- og onli­ne salgs­stra­te­gi­er og til copy­wri­ting, som vi har her på vores blog.

Fir­ma­ets blog er en sær­de­les effek­tiv måde til at både til­træk­ke og fast­hol­de nye kun­de­em­ner alle­re­de tid­ligt på deres kun­de­rej­se – og til mål­ret­tet at opbyg­ge til­lid til dit fir­ma og dets pro­duk­ter og ydelser.

Der­for spil­ler fir­ma­ets blog sta­dig en yderst vig­tig rol­le i de fle­ste virk­som­he­ders onli­ne mar­ke­tings­tra­te­gi. Og der­for er det fort­sat vig­tigt, at du kan skrue et godt blo­gind­læg sam­men til din målgruppe.

10 tips til bed­re blo­gind­læg – kort version

Tip #01: Kend din læser – Find ud af alt om din mål­grup­pe. Ikke bare deres alder og inter­es­ser, men også deres vær­ste frygt, stør­ste drøm­me og hvil­ke pro­ble­mer og udfor­drin­ger, de slås med i hverdagen.

Tip #02: Fang dem med en fæn­gen­de over­skrift – der både væk­ker deres inter­es­se, ægger deres nys­ger­rig­hed, og giver et dæk­ken­de ind­tryk af, hvil­ket udbyt­te de får ud af at læse dit blogindlæg.

Tip #03: Besvar kun 1 spørgs­mål i hver blog­post – Det gør det ukom­pli­ce­ret for den besø­gen­de at for­stå dit ind­læg, nem­me­re at kom­me til at ran­ke for den pågæl­den­de søg­ning, og let­te­re at skri­ve indlægget.

Tip #04: Sæt kro­gen i din læser fra star­ten – Det før­ste ind­tryk af din tekst er vig­tig. Så sørg for at skri­ve en stærk under­ru­brik, der sæl­ger tek­sten ind, og start din brød­tekst, så læse­ren hol­des fan­get fra starten.

Tip #05: Få dit blo­gind­læg til at se over­kom­me­ligt ud – så læse­ren ikke bli­ver skræmt af en vold­som tekst­mur. Kor­te afsnit, man­ge mel­lem­ru­brik­ker og en eller fle­re punk­top­stil­lin­ger løs­ner tek­sten op.

Tip #06: Gør det let at skim­me dit blo­gind­læg – Brug tip #05, plus hold dig til en enkelt poin­te i hvert afsnit. Brug også før­ste sæt­ning i afsnit­tet som en slags over­skrift. Over­vej even­tu­elt at frem­hæ­ve vig­ti­ge poin­ter.

Tip #07: Husk at gøre tek­sten mobil­ven­lig – Brug tip #05 og # 06, plus sørg for at ingen afsnit er læn­ge­re, end de kan læses i deres hel­hed uden at skul­le scrol­le på en lil­le mobilskærm. Husk også læse­ven­lig skrift.

Tip #08: Skab en vin­kel, der får dit blo­gind­læg til at skil­le sig ud – Skri­ver du det sam­me som alle andre, glem­mer folk nemt, hvor de har læst det hen­ne. Så find din egen vin­kel, og giv folk noget unikt indhold.

Tip #09: Sæt kva­li­tet over kva­li­tet – Det hand­ler ikke om at udgi­ve meget, men udgi­ve gen­ne­m­ar­bej­de­de blo­gind­læg, hvor du er gene­røs med din viden. Det giver de besø­gen­de den bed­ste oplevelse.

Tip #10: Slut af med et brag – og en klar ret­ning – Blæs håret til­ba­ge på din læser til sidst, og send dem vide­re til andet af det gode ind­hold, du har på blog­gen. Eller til rele­van­te pro­duk­ter eller tjenester.

Kend din læser

Det aller­vig­tig­ste for dig, når du skal skri­ve et blo­gind­læg, er, at du ken­der dine læse­re – alt­så de besø­gen­de, der kom­mer på jeres hjem­mesi­de. Det gæl­der ikke blot de demo­gra­fi­ske data, som f.eks. køn, alder og hvor de bor.

Nej, aller­vig­tigst er det at ken­de de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og håb som de har.

Ved mål­ret­tet at udvik­le ind­hold, der berø­rer net­op dis­se emner – og ved at præ­sen­te­re nye og unik­ke vink­ler på dis­se – øges dine chan­cer for, at det er dit blo­gind­læg, din mål­grup­pe væl­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Samt at de andre blo­gind­læg, du har på fir­ma­ets blog, også vir­ker inter­es­san­te at læse.

Der­u­d­over er det også en god idé, at du har sat dig ind i, hvad mål­grup­pen alle­re­de ved, har af menin­ger og har hørt andre ste­der om det emne, dit blo­gind­læg omhand­ler. Samt at du ved noget om:

 • hvil­ke soci­a­le medi­e­p­lat­for­me, læser­ne fær­des på
 • hvil­ke seri­er, de bin­ger på streamingtjenesterne
 • hvil­ke bøger eller bog­se­ri­er, de læser eller hører
 • hvil­ke film og film­gen­rer, de synes, er gode

Det er også en god idé at have et godt ind­blik i, hvil­ke andre inter­es­ser de besø­gen­de har ud over det emne­om­rå­de, som din blog omhandler.

Det giver dig både mas­ser af viden om, hvor­dan du får en krog i de besø­gen­de. Og hvil­ke refe­ren­cer du kan kom­me med i dine tek­ster, som du er sik­ker på, de ken­der. For jo mere du og din læser har til fæl­les, jo mere inter­es­sant er det at læse, hvad du skriver.

Den bed­ste måde at ind­hen­te den viden på er ved at fore­ta­ge en struk­tu­re­ret og velover­ve­jet mål­grup­pe­a­na­ly­se. F.eks. efter den model vi præ­sen­te­rer i den gra­tis e‑bog Vej­en til godt ind­hold.

Fang dem med en fæn­gen­de overskrift

Det måske aller­vig­tig­ste ele­ment i dit blo­gind­læg er over­skrif­ten. Det er oftest den, der får fan­get din læser ind – og får hen­de eller ham til at dele indlægget.

Iføl­ge Ryan Robin­sons blog­sta­ti­stik* får en god over­skrift hele 6 ud af 10 besø­gen­de til at dele dit ind­læg på de soci­a­le medi­er – uden at de nød­ven­dig­vis har læst noget som helst andet af din blogpost!

Det kan være for­di over­skrif­ten er for­mu­le­ret på en måde, så dem, der deler ind­læg­get, får stør­re anse­el­se i deres omgangskreds ved at dele det. Eller for­di det omhand­ler et emne, som man­ge eller spe­ci­fik­ke per­so­ner i deres omgangskreds synes, er interessant.

Der­for er der god grund til at gøre dig uma­ge med at skri­ve over­skrif­ten, så den både er

 • Væk­ken­de – Får læse­ren til at stop­pe op, når de fal­der over dit blogindlæg
 • Æggen­de – Gør læse­ren nys­ger­rig på ind­hol­det, så de begyn­der at læse det
 • Dæk­ken­de – Giver et klart bil­le­de af det udbyt­te, ind­hol­det kan give

Til blo­gind­læg kan du med for­del bru­ge over­skrifts­ska­be­lo­ner, der spil­ler på pro­blem­stil­lin­gen eller taler direk­te til udbyt­tet ved løs­nin­gen. F.eks. ved at bru­ge dis­se 7 grund­ele­men­ter til fæn­gen­de over­skrif­ter.

BONUSTIPS: Sælg dit blo­gind­læg ind alle­re­de i søgeresultaterne

Fak­tisk er dit blo­gind­lægs tit­le og meta descrip­tion mindst lige så vig­tig som over­skrif­ten på sel­ve siden med blo­gind­læg­get. For din tit­le og meta descrip­tion er det før­ste, din kom­men­de læser ser, når han eller hun træv­ler søge­re­sul­ta­ter­ne igen­nem for at fin­de det mest loven­de svar på deres søgning.

Din tit­le skal være lige så fæn­gen­de som over­skrif­ten – hvis det ikke er over­skrif­ten, du gen­bru­ger. Og meta description’en skal sæl­ge klik­ket til siden ind ved at foku­se­re på det udbyt­te, den besø­gen­de får ud af at læse ind­hol­det i blogposten.

Besvar aldrig mere end et spørgs­mål i hver blogpost

Skal dit blo­gind­læg stå fuld­stæn­digt skar­pt for den besø­gen­de, må det aldrig besva­re mere end ét spørgs­mål, omhand­le mere end ét emne og mak­si­malt have én vig­tig pointe.

Det må selv­føl­ge­lig godt besva­re fle­re delspørgs­mål, omhand­le fle­re unde­rem­ner eller have fle­re under­lig­gen­de poin­ter. Men de skal alle sam­men være tæt for­bun­det med eller støt­te op om hovedemnet/spørgsmålet/pointen for blogposten.

Det er sta­dig en god stra­te­gi at udvik­le blo­gind­læg til alle de mest almin­de­li­ge spørgs­mål inden for din bran­che. Og til de long­tail-søg­nin­ger, mål­grup­pen har. Besvar et spørgs­mål eller en long­tail-søg­ning i hvert blogindlæg.

Det gør det det meget nem­me­re at mål­ret­te blo­gind­læg­get, så der er størst mulig chan­ce for, at det fan­ger den besø­gen­de. Ved at mål­ret­te ind­hol­det, så det kun besva­rer ét spørgs­mål eller én søg­ning, redu­ce­rer det risi­ko­en for, at du får skre­vet en blog­post, som den besø­gen­de løber træt i. Eller som kom­mer til at vir­ke alt for lang, ukon­kret, ufo­ku­se­ret eller uover­sku­e­lig for læseren.

Sam­ti­dig er det nem­me­re at kom­me til ran­ke godt på rele­van­te søg­nin­ger – og kom­me til at optræ­de man­ge gan­ge i for­skel­li­ge søge­re­sul­ta­ter hen over jeres kun­ders rej­se på vej mod at bli­ve kun­der hos jer.

Vil du sik­re, at du hol­der dig på ret­te spor gen­nem hele tek­sten, kan du med for­del for­mu­le­re en sam­men­fat­ten­de sæt­ning, der opsum­me­rer tek­stens vig­tig­ste bud­skab. Der­ved bli­ver det nemt at afgø­re, hvad der skal med, og hvad du bør ude­la­de, hvis tek­sten skal stå så skarp og tyde­lig for læse­ren som muligt.

Sæt kro­gen i din læser fra starten

Lige­som når du møder nye men­ne­sker, er det vig­tigt at din tekst giver et godt første­hånd­s­ind­tryk – når først over­skrif­ten har stop­pet den besø­gen­de op på din side.

Her kan du med for­del bru­ge en frem­hæ­vet under­ru­brik (også kal­det en man­chet) lige under over­skrif­ten til at give den besø­gen­de tek­stens vig­tig­ste poin­ter og sæl­ge udbyt­tet af at læse dit blo­gind­læg ind. Er den vig­tig­ste poin­te over­ra­sken­de, eller er det love­de udbyt­te stort, vil det øge chan­cen for, at den besø­gen­de går vide­re med enten at skim­me tek­sten (se sene­re) eller læse tek­stens før­ste afsnit.

Det før­ste afsnit i tek­sten er det, der kom­mer lige efter under­ru­brik­ken. Det sæt­ter sce­nen for dit blo­gind­læg. Der­for har det oftest en afgø­ren­de betyd­ning for, om den besø­gen­de for­sæt­ter med at læse resten af teksten.

Sådan fan­ger du din læser

Der­for er det vig­tigt, at den før­ste sæt­ning i tek­sten fan­ger dem. F.eks. ved at:

 • For­tæl­le om en situ­a­tion, en pro­blem­stil­ling eller en udfor­dring, den besø­gen­de alle­re­de ken­der fra sin egen hverdag
 • Kom­me med et over­ra­sken­de eller måske pro­vo­ke­ren­de postu­lat, som du så lover en uddyb­ning på i resten af teksten
 • Væk­ke en følel­se hos den besø­gen­de, der giver dem lyst til at læse videre
 • Stil­le et spørgs­mål, frem­sæt­te en mening eller noget andet, som væk­ker læse­rens nysgerrighed
 • For­tæl­le en histo­rie om en per­son (måske dig selv), der min­der meget om dem selv
 • For­tæl­le hvor godt alting bli­ver, når de først har læst det, som du skri­ver om i din blogpost

Det vig­tig­ste er, at det du åbner med, dels er noget, den besø­gen­de fin­der rele­vant eller inter­es­sant, og dels at det vir­ker som en logisk fort­sæt­tel­se på det, du har skre­vet i over­skrif­ten og underrubrikken.

En af de mest effek­ti­ve måder at star­te dit blo­gind­læg på er ved at for­tæl­le en histo­rie. F.eks. ved at bru­ge det gam­le storytel­ling-kneb, vi har skre­vet om her.

Få dit blo­gind­læg til at se over­kom­me­ligt ud

Når det kom­mer til resten af tek­sten i din blog­post, er det vig­tigt, at den er skre­vet, så den vir­ker nem og over­sku­e­lig at læse. Det giver en meget stør­re chan­ce for, at de besø­gen­de begyn­der at læse den.

Ved at skri­ve kor­te afsnit med man­ge kor­te sæt­nin­ger vir­ker tek­sten nem­me­re at kom­me igen­nem for den besø­gen­de. Men over­gør det ikke, så der bli­ver alt for man­ge kor­te afsnit. Variér afsnitslæng­den, så tek­sten får et vari­e­ret udtryk.

Sam­ti­dig gør mas­ser af luft på siden, kor­te linjer og god kon­trast mel­lem far­ven på tek­sten og bag­grun­den også tek­sten meget let­te­re at gå til.

Ende­lig kan du også med for­del dele desig­net på siden op, så du gør det nemt for læse­ren at ind­de­le den i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Der­ved bry­der du tekst­mu­ren ned og ska­ber en tekst, som læse­ren får lyst til at gå på opda­gel­se i.

Ved at ind­le­de eller afslut­te hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val med gode, rele­van­te bil­le­der eller video­er, kan du gøre tek­sten end­nu mere spændende.

Kan du skri­ve den til­hø­ren­de bil­led­tekst til dis­se ele­men­ter, så de gør den besø­gen­de nys­ger­rig på at gå i dyb­den med brød­tek­sten, i nær­he­den af bil­le­det, kan du nem­me­re hol­de de mere mod­vil­li­ge læse­re fanget.

Mel­lem­ru­brik­ker og punk­top­stil­lin­ger gør også tek­sten mere overskuelig

Lige som kor­te afsnit, er det også vig­tigt, at du får skre­vet nog­le fæn­gen­de mel­lem­ru­brik­ker – og at der er man­ge af dem. Mel­lem­ru­brik­ker­ne opde­ler tek­sten i logi­ske bid­der. Sam­ti­dig er det vel­eg­ne­de ste­der for den besø­gen­de at hol­de en pau­se i læs­nin­gen – for­di det er nemt at fin­de til­ba­ge til, hvor han eller hun var kom­met til.

Ende­lig kan du med for­del bru­ge en eller fle­re punk­top­stil­lin­ger i tek­sten til at give over­blik og gøre den besø­gen­de nys­ger­rig på tek­stens ind­hold. F.eks. kan det være en god idé at ind­sæt­te en punk­top­stil­ling efter det ind­le­den­de afsnit i brød­tek­sten, der giver over­blik. Især hvis der er tale om en lang blogpost.

Gør det nemt at skim­me blogposten

Der fin­des sta­dig mas­ser af dår­li­ge, gam­mel­dags ”SEO-tek­ster” rundt om på net­tet. Der­for skim­mer de fle­ste af os altid lige først de blo­gind­læg, vi lan­der på fra søge­re­sul­ta­ter­ne. Så kan vi hur­tigt afgø­re, om de er værd at ofre vores tid på at læse.

Der­for bør du sør­ge for, at tek­sten i din blog­post er opbyg­get, så den er nem at skimme.

Har du alle­re­de sør­get for, at tek­sten vir­ker over­kom­me­lig at læse, er du alle­re­de godt på vej. Man­ge mel­lem­ru­brik­ker, en eller fle­re punk­top­stil­lin­ger og kor­te afsnit med man­ge kor­te sæt­nin­ger i gør det meget nem­me­re at skim­me teksten.

Især hvis du sam­ti­dig kun hol­der dig til én poin­te i hvert afsnit. Der­ved kan du star­te hvert afsnit med at skri­ve det vig­tig­ste først. Alt­så lade den før­ste sæt­ning fun­ge­re som over­skrif­ten. Og så bru­ge resten af sæt­nin­ger­ne i afsnit­tet til at uddy­be den­ne. Gan­ske som jour­na­li­ster bru­ger nyheds­tre­kan­ten til at skri­ve artik­ler til avi­ser og nyhedsmedier.

Du kan læse mere om at skri­ve afsnit til net­tet her.

En fjer­de fak­tor, som gør det ekstra nemt at skim­me din tekst, er, hvis du frem­hæ­ver alle tek­stens vig­ti­ge poin­ter. F.eks. med fed skrift.

Der­ved bli­ver det vig­tig­ste i hvert afsnit ekstra nemt at få øje på. Gan­ske som du sand­syn­lig­vis har brugt under­streg­ning med bly­ant eller en over­streg­nings­pen til at frem­hæ­ve tek­stens vig­tig­ste poin­ter i de lærebø­ger, du hav­de, den­gang du gik i skole.

Gør tek­sten mobilvenlig

Nøj­ag­tig de sam­me para­me­tre, som gør tek­sten mere over­sku­e­lig og nem­me­re at skim­me, gør det sam­ti­dig nemt at skri­ve mobil­ven­li­ge tek­ster. Det er net­op tek­ster, hvor hvert afsnit er så kort, at det kan over­sku­es på selv de aller­mind­ste mobilskær­me, uden at du behø­ver at scrolle.

Det vil sige, at du bør hol­de hvert enkelt afsnit på mak­si­malt 70 ord – og ger­ne min­dre end det.

Sam­ti­dig bør du væl­ge nog­le skrift­ty­per, der er nem­me at læse selv i en for­holds­vis lil­le skrift­stør­rel­se – samt sør­ge for en god kon­trast mel­lem far­ven på skrif­ten og baggrunden.

Og behø­ver jeg næv­ne, at du selv­føl­ge­lig skal bru­ge et respon­sivt web­de­sign på din blog?

Skab en unik vin­kel og skrivestil

Der fin­des mas­ser af blo­gind­læg på net­tet, der er skre­vet for, at fir­ma­ets hjem­mesi­de kan kom­me til at ran­ke på de sam­me vig­ti­ge søge­ord som kon­kur­ren­ter­ne. Og som der­for omhand­ler emner­ne på nøj­ag­tig sam­me måde, giver nøj­ag­tigt de sam­me oplys­nin­ger og bru­ger nøj­ag­tig de sam­me ord og termer.

Det gøres oftest for at give tek­sten de bed­ste mulig­he­der for at kom­me til at ran­ke på de sam­me søge­ord som kon­kur­ren­ter­ne. Eller for­di skri­ben­ten ikke har den for­nød­ne viden om emnet.

Har de besø­gen­de alle­re­de læse kon­kur­ren­ter­nes blog­po­ster eller andre tek­ster – og ikke fin­der noget nyt, ander­le­des eller over­ra­sken­de i jeres bud på emnet. Ja, så frem­står I bare som nogen, der sag­de det sam­me som de andre. Og der­med bli­ver I hur­tigt glemt eller valgt fra, for­di I ikke bedrog med noget nyt.

Der­for er det vig­tigt, at du altid sør­ger for at bidra­ge med noget nyt, noget unikt eller noget, som de andre ikke har med. Ger­ne først i tek­sten – ja, helst alle­re­de i over­skrif­ten eller under­ru­brik­ken. Så kan de besø­gen­de hur­tigt opda­ge, at I kan give dem noget andet end konkurrenterne.

Det kan være i form af ny eller helt unik viden, som I er de ene­ste, der har.

Eller i form af en ander­le­des vin­kel eller til­gang til emner.

Eller en helt sær­lig skrivestil.

Især det sid­ste er vig­tigt. At jeres blo­gind­læg er skre­vet på en måde – og helst også har et design – som gør det nemt at gen­ken­de dem. Der­ved øger du chan­cen for, at de besø­gen­de sam­ti­dig for­bin­der den­ne skri­ve­stil med dit fir­ma eller dit brand. Og der­med også ender med at huske det bed­re. Net­op på grund af skrivestilen.

Sæt kva­li­tet over kvantitet

Net­op det unik­ke ele­ment i dine blog­po­ster er vig­ti­ge­re end nogen­sin­de. For hvor du tid­li­ge­re hav­de nemt ved at ska­be en føl­ge­ska­re, bare ved regel­mæs­sigt at udgi­ve et nyt blo­gind­læg, er der i dag så man­ge blogs og så meget ind­hold på net­tet, at folk er ble­vet meget mere kræsne.

Der­for er kva­li­te­ten af de enkel­te ind­læg – og din evne til at stik­ke ud, være trend­sæt­ten­de og gøre noget andet end kon­kur­ren­ter­ne – vig­ti­ge­re, end at du udgi­ver et nyt ind­læg hver evig ene­ste uge.

Sam­ti­dig er Goog­le Rank Brain i dag en vig­tig del af Goog­les vur­de­ring af de enkel­te sider på net­tet. Det er en for­holds­vis enkelt form for kun­stig intel­li­gens. Den ser blandt andet på, hvor læn­ge der går, før folk kom­mer til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen, efter Goog­le har hen­vist dem til en af dine blogposter.

Varer det læn­ge, var det et godt valg at vise det pågæl­den­de blo­gind­læg som søge­re­sul­tat for søg­nin­gen. Der­for får din side en høje­re pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, næste gang nogen fore­ta­ger den sam­me søg­ning. Men kom­mer folk hur­ti­ge­re retur, vil din side få en lave­re pla­ce­ring, næste gang nogen søger på det samme.

Der­for bli­ver blo­gind­læg, der er i stand til at hol­de på de besø­gen­de, præ­mi­e­ret med høje­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er de nem­lig kun, hvis ind­hol­det er fæn­gen­de, enga­ge­ren­de og rele­vant for den pågæl­den­de søgning.

Så sats på kva­li­te­ten, vær gene­røs med din viden, og skab en god ople­vel­se for de besø­gen­de, hver gang de lan­der på din blog fra en søg­ning. Det øger sam­ti­dig chan­cer­ne for, at de husker din blog og dit brand. Og for at de pr. auto­ma­tik vil væl­ge din blog, næste gang de fal­der over den i søgeresultaterne.

Slut af med et brag – og en klar retning!

Lige­som det før­ste ind­tryk, du giver dine besø­gen­de, er vig­tig for, hvor­vidt de går i gang med at læse din blog­post, lige så vig­tigt er det, hvil­ket ind­tryk du efter­la­der dem med, når de er fær­di­ge med at læse indlægget.

Aller­bedst er det, hvis du slut­ter af på en måde, der vir­ke­lig blæ­ser håret til­ba­ge på den besø­gen­de – og efter­la­der dem med følel­sen af, at de for alvor er ble­vet beri­get med en ny ind­sigt, ny viden eller har fået ny ener­gi, nye kræf­ter eller nye input til at løse deres pro­blem, opnå deres mål, eller hvad det nu måt­te være, der send­te dem ind på dit blogindlæg.

Lige så vig­tigt, som at du altid efter­la­der dine læse­re begej­stre­de, er det, at du sen­der dem vide­re i en klar og rele­vant ret­ning. Alt­så at blo­gind­læg­get slut­ter med et klart call to action.

Enten ved at sen­de de besø­gen­de vide­re til noget andet rele­vant – og natur­lig­vis lige så godt – ind­hold på din hjem­mesi­de eller vide­re på deres kun­de­rej­se. Enten til noget ind­hold, der brin­ger dem tæt­te­re på at bli­ve kun­de i dit fir­ma eller til et kon­kret pro­dukt eller tje­ne­ste, der kan løse det pro­blem, de har søgt en løs­ning på, eller giver dem det udbyt­te, de leder efter.

Skal vi skri­ve jeres blogindlæg

Hos kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES! skri­ver vi hver uge mas­ser af spæn­den­de blo­gind­læg til vores kun­der. Oftest i form af blog­po­ster, der mål­ret­tet uddan­ner de besø­gen­de til at bli­ve kun­der hos vores kun­der. Eller som spil­ler en bestemt rol­le på kun­de­rej­sen, eller får kun­der­nes hjem­mesi­de til at ran­ke for vig­ti­ge søge­ord, søge­fra­ser eller long tails. Uden at vi bare gen­ta­ger konkurrenterne.

Uan­set dit behov kan vi læg­ge en stra­te­gi og en plan for jeres blo­gind­hold, der giver jer den stør­ste effekt af det bud­get, I har afsat. Sam­ti­dig sør­ger vi natur­lig­vis for at få ind­hen­tet den viden, som gør det muligt for os at ska­be blo­gind­læg, der øser af jeres unik­ke viden. Og lyder præ­cis sådan, som I ger­ne vil frem­stå over for jeres kunder.

Kon­takt os i dag ved at rin­ge 29 72 55 73, skri­ve en mail til info@yes-marketing.dk eller klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Så kan vi sam­men få lagt en plan og kom­me i gang med at pro­du­ce­re de ind­læg til jeres blog, som mål­ret­tet til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der i jeres forretning.

Refe­ren­cer

Ryan Robin­sons blog­sta­ti­stik: https://www.ryrob.com/blogging-statistics/

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!